Lees­voer

Meer le­zen? Pro­beer de­ze nieu­we boe­ken.

Alles over Geschiedenis - - Inhoud -

De ver­ra­der en zijn zoon

Bry­an Den­son Jim Ni­chol­son was een ve­te­raan van de CIA. Hij had in Roe­me­nië, Thai­land en La­os ge­o­pe­reerd te­gen de KGB (en haar la­te­re op­vol­ger, de FSB) en was goed ge­noeg om het hoofd bo­ven wa­ter te hou­den én niet schi­zo­freen te wor­den. Toen hij een­maal te oud werd om in het veld te wer­ken, kreeg hij de mo­ge­lijk­heid om nieu­we agen­ten te trai­nen. Maar Ni­chol­son had een ge­heim: hij was een dub­bel­spi­on. Meer dan twee jaar lang gaf hij ge­hei­men door aan Rus­si­sche agen­ten. Zelfs zijn ar­res­ta­tie en ver­oor­de­ling in 1997 maak­te daar geen eind aan. Met be­hulp van zijn zoon, een mi­li­tair, smok­kel­de hij in­for­ma­tie naar de Rus­sen. De ver­ra­der en zijn zoon is het ver­haal van één van de hoogst­ge­plaatste over­lo­pers in de ge­schie­de­nis van de CIA. Den­son heeft een mee­sle­pend boek ge­schre­ven over een ver­haal dat rond­uit fic­tie had kun­nen zijn. De ver­ta­ling is over het al­ge­meen goed, hoe­wel som­mi­ge pas­sa­ges wat moei­lij­ker lo­pen. Het ver­haal zelf is ech­ter zo span­nend dat je daar mak­ke­lijk over­heen leest.

www.ka­rak­ter­uit­ge­vers.nl | € 22,99 | 400 pa­gi­na’s

Oud­heid als am­bi­tie

Karl Enen­kel & Koen Ot­ten­heym In de la­te mid­del­eeu­wen en de vroeg­mo­der­ne tijd von­den er veel gro­te ver­nieu­win­gen plaats op so­ci­aal en we­ten­schap­pe­lijk ge­bied. Maar de in­te­res­se in het ver­le­den was daar­door niet min­der ge­wor­den. Voor­al het ge­bruik van een lan­ge ge­schie­de­nis om au­to­ri­teit en macht te ver­krij­gen vier­de hoog­tij. Oud­heid als am­bi­tie heeft als on­der­ti­tel

‘de zoek­tocht naar een pas­send ver­le­den’ en dat is een prach­ti­ge be­schrij­ving.

Enen­kel en Ot­ten­heym be­schrij­ven hoe mach­ti­ge eli­tes hun voor­ou­ders en al­ler­lei his­to­ri­sche ar­gu­men­ten ge­bruik­ten om meer macht te krij­gen. Als er geen pas­send ver­le­den voor­han­den was, dan wer­den er ge­woon do­cu­men­ten ver­valst of be­wij­zen ge­her­in­ter­pre­teerd zo­dat de som wél klop­te. Het boek is een mooie, rijk ge­ïl­lu­streer­de hard­co­ver. De toon is vrij we­ten­schap­pe­lijk, wat bij een ge­spe­ci­a­li­seerd on­der­werp als dit niet ver­ras­send mag zijn. Maar als het the­ma je in­te­res­seert zal het ze­ker lek­ker weg­le­zen.

www.van­tilt.nl | € 29,99 | 352 pa­gi­na’s

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.