Puzzel

Win mooie prij­zen.

Alles over Geschiedenis - - Inhoud -

Breng de let­ters uit de over­een­kom­stig ge­num­mer­de hok­jes over naar de hok­jes hier­on­der. In­dien de kruiswoordpuzzel cor­rect is op­ge­lost, ont­staat er een tref­woord.

HO­RI­ZON­TAAL

1 doel, 7 aarts­va­der, 12 wijf­jes­schaap, 13 woon­plaats, 14 on­be­paald voor­naam­woord, 15 par­ke­ren, 18 kort blog­be­richt, 21 al­leen­spel, 22 baat­zucht, 25 vreem­de taal, 26 pa­pe­gaai, 27 naai­ge­rei, 29 ont­ken­nend ant­woord, 30 be­dor­ven, 31 ri­vier in Utrecht, 32 slag­hout, 34 zeg­gen, 38 deel van het li­chaam, 40 ri­vier in Duits­land, 42 ver­ga­der­ver­slag, 43 licht vaar­tuig, 44 plaats in Ca­na­da, 46 ge­wa­pend ge­lei­de, 48 Ver­e­nig­de Sta­ten van Ame­ri­ka (afk.), 49 se­rie, 50 ij­zer­hou­den­de grond, 51 ge­zag uit­oe­fe­nen, 52 steeds.

VER­TI­CAAL

1 gro­te hoe­veel­heid, 2 bui­del­dier, 3 bal­sport, 4 nacht­roof­vo­gel, 5 dans, 6 boom­top, 7 kwaal aan de lucht­we­gen, 8 ron­de­dans, 9 te­gen, 10 noe­men, 11 sein­taal, 16 he­vi­ge wer­vel­storm, 17 sim­pel res­tau­rant, 19 te eni­ger tijd, 20 on­der­schei­dings­te­ken, 23 be­doe­ling, 24 steek­wa­pen, 27 re­ken­op­ga­ve, 28 naald­boom, 32 bak­mid­del, 33 re­tour, 35 ste­kel, 36 een zet ge­ven, 37 schoen­ma­kers­ge­reed­schap, 38 oe­fen­re­ling voor dan­se­res­sen, 39 een beet­je scheel, 41 wijn­soort, 43 zoe­te lek­ker­nij, 45 dwaas, 47 hals­be­dek­king.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.