Gro­te lei­der

Alles over Geschiedenis - - Adolf Hitler -

Hitler had een re­de­lijk com­for­ta­be­le tijd in de ge­van­ge­nis. Hij mocht gas­ten ont­van­gen en een aan­tal toe­kom­sti­ge na­zikop­stuk­ken, zo­als Ernst Röhm, Wi­helm Frick en Alfred Ro­sen­berg, be­zoch­ten hem re­gel­ma­tig. Zo ont­stond er een groep ge­lijk­ge­stem­den en kon Hitler steeds meer zijn rol als par­tij­lei­der ver­ste­vi­gen. En dat al­les van ach­ter de tra­lies.

Hitler ge­bruik­te de tijd bo­ven­dien om zijn po­li­tie­ke ma­ni­fest op te schrij­ven. Hij om­schreef de ge­van­ge­nis als een door de staat be­taal­de uni­ver­si­teit. Het ma­ni­fest zou Mein Kampf gaan he­ten en hier­in be­schreef hij een aan­tal idee­ën die in de loop van zijn la­te­re le­ven nau­we­lijks zou­den ver­an­de­ren. De­ze ge­dach­ten wa­ren fei­te­lijk de kern van het na­ti­o­naal­so­ci­a­lis­ti­sche ge­dach­te­goed. Hitler ge­bruik­te Mein Kampf bo­ven­dien om zijn ei­gen ge­schie­de­nis te her­schrij­ven, zo­dat dui­de­lijk zou wor­den dat hij voor­be­stemd was om Duits­land te lei­den.

Hitler en zijn vol­ge­lin­gen be­gon­nen zelf te ge­lo­ven dat hij wel­haast een soort mes­si­as was. Hij moest de Gro­te Lei­der wor­den waar het Duit­se volk zo om ver­le­gen zat. Hitler zou het ‘mis­da­di­ge ver­raad van 1918’ uit­wis­sen, Duits­lands macht her­stel­len en daar­bij een her­bo­ren ‘Ger­maan­se Staat voor de Duit­se na­tie’ stich­ten. Zijn au­to­bi­o­gra­fie was de start van de ‘Führer­my­the’, die voor som­mi­ge Duit­sers door zou gaan tot het bit­te­re ein­de in 1945. Een na­zi­sym­pa­thi­sant schreef in 1924: “Wat in de ziel van het Duit­se volk lag te sla­pen heeft nu vol­le­dig fy­sie­ke vor­men aan­ge­no­men. … Het is ver­sche­nen in Adolf Hitler: de le­ven­de in­car­na­tie van het ver­lan­gen van de na­tie.”

“Hitler had blijk­baar po­pu­lai­re idee­ën aan­ge­boord met zijn boek.”

Hitler zit naast zijn nieuw aan­ge­we­zen pro­pa­gan­da­mi­nis­ter Jo­seph Goeb­bels tij­dens een bij­een­komst in Stuttg­art, 1933.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.