De Wei­mar­re­pu­bliek: ge­doemd te mis­luk­ken

Toen de kei­zer de be­nen nam, werd er een nieu­we de­mo­cra­ti­sche re­ge­ring uit­ge­roe­pen in de klei­ne stad Wei­mar

Alles over Geschiedenis - - Adolf Hitler -

De term ‘Wei­mar­re­pu­bliek’ ver­wijst naar de Duit­se staat tus­sen 1919 en 1933. Veel rechts in­ge­stel­de Duit­sers von­den dat Wei­mar ver­ant­woor­de­lijk was voor het ver­lies van WO I om­dat men te vroeg de ne­der­laag had ge­ac­cep­teerd. Veel na­ti­o­na­lis­ten hin­gen bo­ven­dien de ‘Dol­chs­tos­sle­gen­de’ aan: ze ge­loof­de dat com­mu­nis­ten en Jo­den het thuis­front had­den on­der­mijnd met mo­der­ne idee­ën zo­als fe­mi­nis­me. In 1919 ac­cep­teer­de de Wei­mar­re­ge­ring het Ver­drag van Ver­sail­les, dat de schuld voor WO I zon­der om­haal bij Duits­land neer­leg­de. Het land moest enor­me be­dra­gen voor scha­de­her­stel be­ta­len.

In 1923 nam Frank­rijk het Roer­ge­bied in be­zit en con­fis­queer­de de waar­de­vol­le grond­stof­fen daar. De be­zet­tings­macht be­stond voor een groot deel uit zwar­te ko­lo­ni­a­le sol­da­ten. Dat Wei­mar dit toe­stond was nog een smet op het bla­zoen, in de ogen van recht­se Duit­sers. Tot over­maat van ramp steeg ook de in­fla­tie tot on­ge­ken­de hoog­te. Gro­te aan­tal­len Duit­sers ver­lo­ren hun so­ci­a­le sta­tus en ver­vie­len in ar­moe­de. Het Da­wes­plan bracht wat ver­lich­ting in de eco­no­mi­sche el­len­de in 1924. Maar Duits­land werd hier­door te­vens af­han­ke­lij­ke van Ame­ri­kaan­se le­nin­gen. Dit zou gro­te ge­vol­gen heb­ben toen de Gro­te De­pres­sie uit­brak in 1929.

Tot slot wa­ren er in­ter­ne pro­ble­men met het Duit­se re­ge­rings­stel­sel. Het land werd pas ver­e­nigd in 1871 en was sinds­dien al­tijd een mo­nar­chie ge­weest. Wei­mar werd ge­re­geerd door een se­rie co­a­li­ties zon­der ech­te meer­der­heid, wat een zwak en in­sta­biel be­stuur op­le­ver­de. De be­vol­king had wei­nig ver­trou­wen in de po­li­tiek.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.