Na­zi­par­tij

Het ont­staan van de Na­ti­o­naal­so­ci­a­lis­ti­sche Ar­bei­dersPar­tij

Alles over Geschiedenis - - Adolf Hitler -

Ein­de WO I

Aan het ein­de van de oor­log ont­staat de ‘Dol­chs­toss’-the­o­rie. Het Duit­se le­ger zou ver­ra­den zijn aan het thuis­front. Er ont­staat een ex­treem­rechts ele­ment.

Duit­se Ar­bei­derspar­tij

An­ton Dr­ex­ler is sa­men met an­de­re an­ti­se­mie­ten en na­ti­o­na­lis­ten een spil­fi­guur in de op­rich­ting van de­ze voor­gan­ger van de na­zi’s.

Hitler wordt lid van DAP

Hitler krijgt van het le­ger op­dracht om te in­fil­tre­ren in de DAP. In plaats daar­van wordt hij het 55e lid en be­gint zijn weg naar de par­tij­top.

Ont­staan van de na­zi’s

De naam van de

DAP wordt of­fi­ci­eel ge­wij­zigd in Na­ti­o­naal­so­ci­a­lis­ti­sche Duit­se Ar­bei­derspar­tij en de eer­ste of­fi­ci­ë­le bij­een­komst vindt plaats.

Op­komst van Hitler

Met zijn ga­ve als spre­ker maakt Hitler gro­te in­druk tij­dens een toe­spraak voor 6000 men­sen in Mün­chen. La­ter dat jaar wordt hij voor­zit­ter van de na­zi­par­tij.

Bier­kel­ler­putsch

Tij­dens de eer­ste par­tij­dag van de na­zi­par­tij wil Hitler een staats­greep ple­gen. Ver­schil­len­de par­tij­le­den wor­den ge­dood. De ac­tie mis­lukt en Hitler wordt ge­ar­res­teerd.

Po­li­tiek plat­form

Hitler ge­bruikt zijn rechts­zaak voor land­ver­raad als plat­form om cam­pag­ne te voe­ren te­gen het Wei­mar­sys­teem. Hij krijgt vijf jaar ge­van­ge­nis.

Mein Kampf

In de ge­van­ge­nis ont­vangt Hitler ge­re­geld be­zoe­kers en krijgt de no­di­ge vrij­he­den. Zo dic­teert hij zijn ma­ni­fest aan zijn se­cre­ta­ris, Ru­dolf Hess.

Ont­staan SS

De Schutzstaf­fel, of­wel SS, wordt op­ge­richt als lijf­wacht voor Hitler maar zal uit­groei­en tot een gro­te or­ga­ni­sa­tie met al­ler­lei ta­ken.

Be­lang­rij­ke ver­kie­zin­gen

Tij­dens Rijks­dag­ver­kie­zin­gen krij­gen de na­zi’s bij­na drie pro­cent van de stem­men. An­de­re par­tij­en ra­ken ge­ïn­te­res­seerd.

Een spe­ler in de Rijks­dag

Tij­dens de lan­de­lij­ke ver­kie­zin­gen krij­gen de na­zi’s zes mil­joen stem­men en groei­en zo van 12 naar 107 ze­tels.

Pre­si­den­ti­ë­le as­pi­ra­ties

Paul von Hin­den­burg, een WO I-ve­te­raan ver­slaat Hitler tij­dens de pre­si­dents­ver­kie­zin­gen. Toch haalt de na­zi­kan­di­daat 37 pro­cent van de stem­men bin­nen.

Ter­reur in de stra­ten

Kan­se­lier Franz von Pa­pen heft het ver­bod op de SS en SA op. De na­zi’s krij­gen bij de ver­kie­zing 13,7 mil­joen stem­men en be­ha­len een meer­der­heid met 230 ze­tels.

Kan­se­lier van Duits­land

Pre­si­dent Von Hin­den­burg denkt dat de na­zi’s be­heers­baar zijn als hun lei­der in een re­ge­rings­co­a­li­tie wordt be­trok­ken. Hitler wordt kan­se­lier van Duits­land.

Af­re­ke­ning

Om het le­ger ge­rust te stel­len en zijn ei­gen machts­po­si­tie te ver­ster­ken, laat Hitler de SA-lei­ding ver­moor­den tij­dens de Nacht van de Lan­ge Mes­sen.

Adolf Hit­lers le­den­kaart van de DAP.

Pro­pa­gan­da met Hitler en Hin­den­burg als lei­ders.

Een ver­kie­zings­pos­ter van de na­zi­par­tij.

Duit­sers met cam­pag­ne­pos­ters.

SA-le­den in de hou­ding tij­dens een pa­ra­de.

Hitler op een ver­kie­zings­pos­ter.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.