REVOLUTIONAIR

Alles over Geschiedenis - - Adolf Hitler -

ADOLF HITLER

Sinds de ja­ren 20 was Hitler lei­der van de na­zi­par­tij. Hij ge­loof­de in een to­ta­li­tai­re staat, die op elk denk­ba­re vlak bo­ven het in­di­vi­du uit­to­ren­de. In po­li­tiek op­zicht was Hitler een prag­ma­ti­cus. Hij moest met in­du­stri­ë­len en geld­schie­ters sa­men­wer­ken om zijn macht te ver­ste­vi­gen. Des­on­danks gruw­de hij van het ka­pi­ta­lis­me en hij stond staats­con­tro­le van eco­no­mi­sche en so­ci­a­le in­stel­lin­gen voor.

HEINRICH BRÜNING

Als kan­se­lier van de Wei­ma­re­pu­bliek tus­sen maart 1930 en mei 1932 wist Brüning geen co­a­li­tie met de na­zi’s te re­ge­len. In zijn me­mo­ries stelt hij dat hij de res­tau­ra­tie van de Ho­hen­zol­lern­mo­nar­chie voor­stond om te voor­ko­men dat Hitler aan de macht kwam als Hin­den­burg stierf in het ambt van pre­si­dent.

PAUL VON HIN­DEN­BURG

Een oor­logs­held uit WO I. De be­jaar­de

Von Hin­den­burg dien­de twee keer als pre­si­dent van Duits­land. Hij werd ge­zien als de con­ser­va­tie­ve keu­ze en raak­te ver­stren­geld in de na­oor­log­se po­li­tie­ke cha­os. In 1933 te­ken­de hij de Mach­ti­gings­wet, waar­door Hitler prak­tisch dic­ta­tor van Duits­land werd.

ERNST RÖHM

Röhm was een ra­di­ca­le so­ci­a­list en lei­der van de Stur­mab­tei­lung, of­wel SA. De­ze straat­vech­ters gin­gen ge­re­geld op de vuist met aan­han­gers van anti-na­zi­groe­pen en de SA werd ui­t­ein­de­lijk ve­le ma­len gro­ter dan het le­ger. Hitler zag de SA als een be­drei­ging en Röhm werd met an­de­re lei­ders ver­moord tij­dens de Nacht van de Lan­ge Mes­sen in 1934.

FRANZ VON PA­PEN

De­ze con­ser­va­tie­ve mo­nar­chist was kan­se­lier van de Wei­ma­re­pu­bliek van ju­ni tot no­vem­ber 1932. Von Pa­pen was de­ge­ne die Von Hin­den­burg over­tuig­de om Hitler kan­se­lier te ma­ken in 1933. Hij ge­loof­de dat Hitler met een post in de re­ge­ring be­ter be­heers­baar zou zijn. Het bleek een gro­te mis­re­ke­ning.

KURT VON SCHLEICHER

De laat­ste kan­se­lier van de Wei­mar­re­pu­bliek. Von Schleicher was een sleu­tel­fi­guur bij de we­der­op­bouw van het Duit­se le­ger te­gen de voor­waar­den van Ver­sail­les in. Hij was po­li­tiek ge­ma­tigd en pro­beer­de een cen­trum­co­a­li­tie te vor­men te­gen de na­zi’s. Hier­mee maak­te hij zich­zelf tot een vij­and in Hit­lers ogen. Von Schleicher werd ver­moord tij­dens de Nacht van de Lan­ge Mes­sen.

ERICH LUDENDORFF

Ef­fec­tief de mi­li­tai­re lei­der van Duits­land in WO I. De ge­des­il­lu­si­o­neer­de Ludendorff raak­te be­trok­ken bij de recht­se par­tij­en in de ja­ren 20 en nam deel aan mis­luk­te staats­gre­pen in 1920 en 1923. Ludendorff zat als na­zi­lid in de Rijks­dag, maar waar­schuw­de voor de ge­va­ren van een na­zi­re­ge­ring.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.