Hoe zou het an­ders zijn?

Alles over Geschiedenis - - Wat Als... -

Wa­pen­stil­stand ge­wei­gerd

De ge­al­li­eer­den wei­ge­ren het eer­ste Duit­se ver­zoek tot een wa­pen­stil­stand en ei­sen een on­voor­waar­de­lij­ke over­ga­ve. De Duit­sers wei­ge­ren.

4 ok­to­ber 1918

De ge­al­li­eer­den trek­ken op

Ge­al­li­eer­de sol­da­ten be­tre­den Duits grond­ge­bied en ver­drij­ven de Duit­se troe­pen uit de Frans­Duit­se ver­de­di­gings­li­nies.

10 de­cem­ber 1918

Voort­du­ren­de strijd

Bei­de zij­den lij­den zwa­re ver­lie­zen als de gu­e­r­il­la­ach­ti­ge oor­log te­gen de ge­al­li­eer­den voort­duurt ter­wijl het Duit­se le­ger uit el­kaar valt. De on­rust on­der Duit­se bur­gers groeit als com­mu­nis­ten en recht­se par­tij­en bot­sen.

16 de­cem­ber 1918

Wil­helm weg

In Ber­lijn wordt een voor­lo­pi­ge re­ge­ring ge­vormd. Kei­zer Wil­helm II heeft geen rol meer in het ver­de­re ver­loop van de oor­log.

31 de­cem­ber 1918

Coup­po­ging in Ber­lijn

Com­mu­nis­ti­sche re­vo­lu­ti­o­nai­ren pro­be­ren de tij­de­lij­ke re­ge­ring over te ne­men. Ze be­zet­ten tal­lo­ze ge­bou­wen in Ber­lijn. Troe­pen van recht­se mi­li­ties druk­ken de­ze po­ging met ge­weld de kop in.

6 ja­nu­a­ri 1919

Duit­se in­stor­ting

Tij­dens de zo­ge­noem­de Twaalf­daag­se Slag ver­nie­ti­gen de ge­al­li­eer­de troe­pen de over­blijf­se­len van drie Duit­se le­gers. De Duit­se weer­stand stort in.

12-24 maart 1919

Ge­al­li­eer­den over­win­ning

Zo­dra ze in de buurt ko­men van Ber­lijn ont­moe­ten de ge­al­li­eer­de le­ger­lei­ders el­kaar in het veld­kwar­tier van Per­shing. Daar kib­be­len ze met el­kaar over wie de hoofd­stad als eer­ste mag be­tre­den. 9 april 1919

Ber­lijn wordt be­zet

Als com­pro­mis wor­den een mul­ti­na­ti­o­na­le de­le­ga­tie door Duit­se re­ge­rings­lei­ders naar

Ber­lijn be­ge­leid. On­der­han­de­lin­gen ein­di­gen met de over­ga­ve van de Duit­se hoofd­stad.

21 april 1919

Staat van be­leg

Ber­lijn heeft zich bij­na zon­der bloed­ver­gie­ten over­ge­ge­ven. De ge­al­li­eer­den kon­di­gen de staat van be­leg af en ar­res­te­ren pro­mi­nen­te com­mu­nis­ti­sche en recht­se groe­pen.

30 april 1919

Be­zet­ting van start

Duits­land wordt ver­deeld in Brit­se, Fran­se en Ame­ri­kaan­se be­zet­tings­zo­nes. De tij­de­lij­ke Duit­se re­ge­ring krijgt een be­perk­te au­to­ri­teit, waar­na een pe­ri­o­de van be­zet­ting volgt.

21 mei 1919

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.