SPI­ON­NEN VAN DE FARAOS

Alles over Geschiedenis - - Spionage -

OU­DE EGYP­TE 3500-1000 V.CHR Om­dat de Egyp­ti­sche fa­rao’s een flink ge­bied had­den om te re­ge­ren, ge­bruik­ten ze spi­on­nen om hun land te hel­pen be­stu­ren. Dank­zij spi­on­nen kon­den ze snel on­trou­we on­der­da­nen op­spo­ren en di­rec­te be­drei­gin­gen voor hun ab­so­lu­te macht de kop in­druk­ken. Spi­on­nen pro­beer­den ook meer uit te vin­den over na­bij­ge­le­gen be­scha­vin­gen, met na­me of ze een be­drei­ging vorm­den voor Egyp­te. Spi­o­na­ge werd in­ge­zet te­gen de As­sy­ri­ërs en Hit­tie­ten en werd nog be­lang­rij­ker toen de Ma­ce­do­ni­ërs en de Ro­mei­nen mach­ti­ger wer­den. Zij vorm­den na­me­lijk een di­rec­te be­drei­ging voor de fa­rao en zijn be­scherm­de we­reld­je.

Be­wij­zen voor spi­o­na­ge in het Ou­de

Egyp­te zijn zo­wel in hi­ë­ro­glie­fen als

op pa­py­rus­rol­len te vin­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.