SPI­O­NA­GE­NET­WERK VAN DUQUESNE

Alles over Geschiedenis - - Spionage -

VS 1942 Een van de groot­ste ge­val­len van spi­o­na­ge in de Ame­ri­kaan­se ge­schie­de­nis was mis­schien wel het slim­ste plan van de na­zi’s. Zij wa­ren na­me­lijk bang dat Ame­ri­ka zich zou men­gen in de strijd. Daar­om lie­ten ze een aan­tal Duit­se spi­on­nen in­fil­tre­ren op ver­schil­len­de lo­ca­ties in Ame­ri­ka, zo­dat ze dich­ter bij het vuur za­ten. Na de Ja­pan­se aan­val op Pe­arl Har­bor schroef­den de Ame­ri­ka­nen hun be­vei­li­ging wat ver­der op. Bin­nen zes da­gen wa­ren al­le spi­on­nen ont­dekt en op­ge­pakt. Ie­der lid van de groep werd schul­dig be­von­den of be­ken­de schuld.

Wil­li­am Se­bold, ali­as ‘Har­ry Sa­wy­er’, was lid van het spi­o­na­ge­net­werk en een dub­bel­agent voor zo­wel Duits­land als Ame­ri­ka.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.