Doe-het-zelf

Alles over Geschiedenis - - Inhoud -

Na­vi­ge­ren voor­dat het kom­pas be­schik­baar was.

Het kom­pas werd rond 206 voor Chris­tus (Han-dy­nas­tie) uit­ge­von­den en werd eerst ge­bruikt als hulp­mid­del om wa­ter te vin­den. La­ter, rond het be­gin van de twaalf­de eeuw na Chris­tus, werd het kom­pas aan­ge­past om er op zee mee te kun­nen na­vi­ge­ren. We we­ten ech­ter dat er veel cul­tu­ren wa­ren die voor die tijd al over de zee­ën en oce­a­nen voe­ren: dus hoe na­vi­geer­den zij dan?

Over­dag ver­ken­nen

Over­dag kun je re­fe­ren­tie­pun­ten op land ge­brui­ken, bij­voor­beeld ber­gen of gro­te ge­bou­wen. En de zon zelf is ook goed te vol­gen. De eer­ste zee­lie­den ble­ven bin­nen ge­zichts­af­stand van de kust en ge­bruik­ten de­ze ken­mer­ken om hun weg te vin­den. Zo blijf je ook bin­nen be­reik van land voor het aan­vul­len van voor­ra­den.

's Nachts ver­ken­nen

Zo­dra de zon on­der­gaat, is de kust niet meer zicht­baar. Van­we­ge het ver­min­der­de zicht is het be­ter om niet te dicht op land te va­ren, om­dat je het ri­si­co loopt in on­diep wa­ter te stran­den of te­gen scher­pe rif­fen te va­ren. Pak er lie­ver je ster­ren­kaart bij en maak ge­bruik van de ster­ren­he­mel.

Te­gen fel licht om zo de zon op de ho­ri­zon te 'schui­ven' via je te­le­scoop.

Het doel is om de zon of de Pool­ster te pak­ken te krij­gen; de hoek waar­on­der de­ze staat wordt ge­bruikt om je po­si­tie

te be­pa­len. Hier lees je de hoek af van de gro­te spie­gel zo­dra de zon op de juis­te po­si­tie staat in­ge­steld. Via de­ze kij­ker richt je de sex­tant als eer­ste op de ho­ri­zon, waar­na je de gra­den­boog be­weegt om de zon op de ho­ri­zon te zet­ten en zo de breed­te­graad te be­pa­len. Hier­mee be­weeg je de spie­gel.

Via de uit­spa­ring lees je de hoog­te van de zon in ver­hou­ding tot je hui­di­ge po­si­tie af.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.