In de schoe­nen van ...

Alles over Geschiedenis - - Inhoud -

Een zee­man op het schip van Co­lum­bus.

Als ma­troos on­der­weg naar het on­be­ken­de Ame­ri­ka was er al­tijd ge­noeg te doen. Het werk was zwaar en vaak ook ge­vaar­lijk. De reis ging door on­be­ken­de wa­te­ren, in krap­pe om­stan­dig­he­den met pro­vi­so­ri­sche slaap­plek­ken en sma­ke­lo­ze maal­tij­den. Het vlag­gen­schip van de ex­pe­di­tie, de San­ta Ma­ria, over­leef­de Co­lum­bus’ eer­ste trans-At­lan­ti­sche tocht ui­t­ein­de­lijk niet. Het liep in de­cem­ber 1492 aan de grond in de buurt van

Ha­ï­ti en werd ach­ter­ge­la­ten. Maar het schip sym­bo­li­seert wat de ont­dek­kings­rei­zi­ger heeft be­reikt en biedt een boei­end tijds­beeld van het le­ven aan boord van een 15e-eeuws zeil­schip. Kort voor­dat de eer­ste wacht be­gon, stond de be­man­ning op en ging men ont­bij­ten. Dat was meest­al een kou­de maal­tijd, die vaak be­stond uit pe­kel­vis, bis­cuits en wat kaas (vers voed­sel werd meest­al in de eer­ste we­ken van de reis op­ge­ge­ten, om­dat het snel be­dierf). Het mees­te eten aan boord van de San­ta Ma­ria was vrij saai, maar wel ge­zond. De be­man­ning was ver­deeld in twee wach­ten, die el­kaar om de vier uur af­los­ten. De eer­ste wacht, de zo­ge­he­ten Cuar­tos, be­gon om ze­ven uur. Be­paal­de ma­tro­zen had­den spe­ci­a­le ta­ken. Zo moest er ie­mand op de uit­kijk staan bij de boeg en ie­mand in het kraai­en­nest bo­ven­in de gro­te mast. Een an­de­re ma­troos moest de kom­pas­rich­ting en de snel­heid van het schip no­te­ren, die door de stuur­man of boots­man van de San­ta Ma­ria werd door­ge­ge­ven. Een van de al­ge­me­ne ta­ken voor ma­tro­zen van de eer­ste wacht was het hij­sen, strij­ken en vast­zet­ten van de zei­len met be­hulp van al­le lij­nen en scho­ten. Ver­der moesten ze al­ge­me­ne on­der­houds­werk­zaam­he­den uit­voe­ren aan het tui­ga­ge als dat no­dig was. Vaak zon­gen ze tij­dens de werk­zaam­he­den om in een rit­me te blij­ven en om hun hu­meur op peil te hou­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.