Vraag & ant­woord

Alles over Geschiedenis - - Inhoud -

Ant­woord op pran­gen­de ge­schie­de­nis­vra­gen.

De ri­va­li­teit tus­sen Spar­ta en Athe­ne be­reik­te een hoog­te­punt in 431 v.Chr. met de Pe­lo­pon­ne­si­sche Oor­log die 27 jaar duur­de en die werd ver­lo­ren door Athe­ne. Ter­wijl de rest van Grie­ken­land be­gon te wen­nen aan een le­ven zon­der het al­les­over­heer­sen­de Athe­ne, lag die stad zelf in puin. Korin­the en The­be wil­den het vol­le­dig ver­woes­ten en de be­vol­king tot slaaf ma­ken, maar de Spar­ta­nen wa­ren daar te­gen. In plaats daar­van werd de de­mo­cra­tie af­ge­schaft en Athe­ne kwam on­der lei­ding te staan van de ‘Der­tig Ti­ran­nen’, een groep van pro-Spar­taan­se Atheen­se bur­gers. De­ze si­tu­a­tie duur­de een jaar tot­dat de de­mo­cra­tie werd her­steld.

Of­schoon Spar­ta de­ze oor­log had ge­won­nen, was ook diens sta­tus als mach­tig­ste stad­staat van kor­te duur. In 396 v.Chr. brak de Korin­thi­sche Oor­log uit, waar­bij Spar­ta de al­les­be­slis­sen­de Slag bij Leuk­tra ver­loor. Al­le stad­sta­ten van het Ou­de Grie­ken­land wa­ren hier­mee ver­le­den tijd en dat zet­te de deur wa­gen­wijd open voor Phi­lip­pus II om het land bin­nen te val­len en een nieuw Ma­ce­do­nisch ko­nings­huis te stich­ten.

Het bran­den­de ver­lan­gen van Spar­ta om Athe­ne te ver­nie­ti­gen leid­de zelfs tot een bond­ge­noot­schap met hun eeu­wi­ge vij­and Per­zië.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.