KOPSTUKKEN

De vij­an­den van de staat

Alles over Geschiedenis - - Helden & Schurken -

LOUIS DE POT­TER

BRUG­GE, 1786-1859

De Pot­ter was een telg uit een aris­to­cra­ti­sche fa­mi­lie, maar werd als jon­ge­man al ge­boeid door de li­be­ra­le idee­ën van de Fran­se Revolutie. Hij wei­ger­de de ti­tels en bij­be­ho­ren­de ei­gen­dom­men van zijn fa­mi­lie te er­ven, en keer­de zich als jour­na­list te­gen de adel en de kerk. Aan­van­ke­lijk was hij nog re­ge­rings­ge­zind, maar al snel werd hij kri­tisch op de des­po­ti­sche nei­gin­gen van de ko­ning. Hij werd de spreek­buis van de revolutie en toen hij door de re­ge­ring werd ver­volgd, kreeg hij de sta­tus van een volks­held.

ALEXAN­D­RE GEN­DE­BIEN

BER­GEN, 1789-1869

De ad­vo­caat Alexan­d­re Gen­de­bien was een fel te­gen­stan­der van

Wil­lem I, en hij was col­le­ga-re­dac­teur van Louis de Pot­ter. Hij ont­pop­te zich tot een van de be­lang­rijk­ste po­li­tie­ke spe­lers tij­dens de revolutie. Na­der­hand werd hij mi­nis­ter van jus­ti­tie. Zijn po­li­tie­ke car­ri­è­re zak­te in el­kaar na­dat hij zich in 1839 te­gen het Ver­drag van Lon­den ver­zet­te, waar­mee Bel­gië of­fi­ci­eel werd er­kend als on­af­han­ke­lij­ke staat maar Oost-Lim­burg moest wor­den op­ge­ge­ven ten gunste van Ne­der­land.

CHAR­LES RO­GIER

SAINT-QUENTIN, 1800-1885

De van oor­sprong Fran­se Char­les Ro­gier ver­huis­de op jon­ge leef­tijd naar Luik, waar hij ad­vo­caat werd. Toen in Brus­sel rel­len uit­bra­ken, trok hij met 300 ge­wa­pen­de man­nen naar de re­ge­rings­stad om deel te ne­men aan de revolutie en hij dwong een plek af in het Voor­lo­pig Be­wind. Na de revolutie be­kleed­de hij meer­de­re mi­nis­ter­pos­ten en hij werd twee­maal eer­ste mi­nis­ter.

Straat­ge­vech­ten in Brus­sel tus­sen de op­stan­de­lin­gen en het Ne­der­land­se le­ger, 25 sep­tem­ber 1830. Ko­ning Wil­lem I bleef zich tot 1839 mi­li­tair ver­zet­ten te­gen de Bel­gi­sche af­schei­ding. De eer­ste ko­ning der Bel­gen, Le­o­pold, werd op 21 ju­li 1831 in­ge­hul­digd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.