BANDRECORDER 1924

Alles over Geschiedenis - - Helden & Schurken -

Dit wa­ren de ori­gi­ne­le band­re­cor­ders, waar­mee de ge­brui­ker stem en mu­ziek kon op­ne­men zon­der de tijds­be­per­king

(zo’n 30 mi­nu­ten) van ou­de fo­no­gra­fi­sche pla­ten. De eer­ste sys­te­men ge­bruik­ten ta­pes met me­taal­draad als op­na­me­me­di­um. Daar­door was de lan­ge­re op­na­me­duur mo­ge­lijk, maar de af­speel­kwa­li­teit was vrij slecht en be­wer­ken was al­leen mo­ge­lijk door de band let­ter­lijk te knip­pen en plak­ken. De uit­vin­ding van cel­lu­lo­sea­ce­taat­ta­pes le­ver­de de no­di­ge ver­be­te­rin­gen op en gaf de af­trap voor breed bruik­ba­re, be­werk­ba­re ge­luids­me­dia.

Dank­zij di­gi­ta­le mu­ziek wordt dit sys­teem niet meer veel ge­bruikt. Maar vol­gens som­mi­ge lief­heb­bers le­vert het een ‘war­mer’ ge­luid op.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.