Heb­ben de Han­gen­de Tui­nen echt be­staan?

Hoe­wel de tui­nen en hun schoon­heid le­gen­da­risch zijn, wor­den ze in wei­nig do­cu­men­ten echt be­schre­ven

Alles over Geschiedenis - - Ba­by­lon -

Als je een ou­de om­schrij­ving vindt van de­ze tui­nen, zijn ze on­ver­deeld en­thou­si­ast. De Han­gen­de Tui­nen van Ba­bel zou­den één van de meest in­druk­wek­ken­de pro­jec­ten zijn die men­sen ooit heb­ben ge­maakt. Ze be­ston­den uit meer­de­re pla­teaus, waar een in­druk­wek­kend ir­ri­ga­tie­sys­teem door­heen liep. In veel op­zich­ten ston­den de tui­nen voor de waar­den van Ba­by­lon: schoon­heid, voor­spoed en tech­ni­sche be­kwaam­heid.

Maar wat als de­ze tui­nen nooit heb­ben be­staan? Want hoe­wel de tui­nen in veel ou­de­re tek­sten ge­noemd wor­den, staan ze niet be­schre­ven in do­cu­men­ten uit de pe­ri­o­de waar­in de tui­nen zelf zou­den be­staan. Zelfs de ‘Va­der van de Ge­schie­de­nis’, Hero­do­tus, be­schrijft ze niet in zijn boe­ken, on­danks het feit dat hij de stad

Ba­bel tot in de­tail om­schrijft. Eén van de Ze­ven We­reld­won­de­ren zou toch wel een ver­mel­ding waard zijn, zou je den­ken! Me­de daar­door wordt er flink ge­dis­cus­si­eerd over het wel of niet be­staan van de­ze le­gen­da­ri­sche tui­nen.

Vol­gens som­mi­ge ge­leer­den zijn ze niet meer dan een my­the. An­de­ren den­ken dat de tui­nen ge­bouwd zijn door de Neo-Ba­by­lo­ni­sche ko­ning

Ne­bu­kad­ne­zar II; weer an­de­ren den­ken dat de tui­nen in fei­te ge­bouwd zijn door de As­sy­ri­sche ko­ning Sen­na­che­r­ib (704-681 v.Chr.) in de hoofd­stad Ni­ne­veh. He­laas wordt het groot­ste deel van dit ge­bied al ja­ren­lang ge­plaagd door strijd en con­flic­ten, waar­door ar­che­o­lo­gi­sche werk­zaam­he­den on­mo­ge­lijk zijn.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.