Wat heeft Ba­bel voor ons be­te­kend?

Alles over Geschiedenis - - Babylon -

Wis­kun­de

De Ba­by­lo­ni­ërs heb­ben, sa­men met de re­gio Meso­po­ta­mië, het con­cept van een zes­tig­tal­lig ge­tal­len­sys­teem ge­ïn­tro­du­ceerd. Daar­bij ge­bruik­ten ze de ba­sis van 60 om tijd te ver­de­len (60 se­con­den per mi­nuut, 60 mi­nu­ten in een uur, etc) – iets dat we van­daag de dag nog ge­brui­ken. Ze sti­mu­leer­den ook het ge­bruik van ge­o­me­tri­sche vor­men en al­ge­bra – waar­bij de­ze laat­ste naar vo­ren komt in hun ge­de­tail­leer­de stads­ad­mi­ni­stra­tie

As­tro­no­mie

Ba­bel heeft als geen an­der ge­zorgd voor ont­wik­ke­ling op het ge­bied van as­tro­no­mie. Ba­by­lo­ni­sche we­ten­schap­pers ont­dek­ten hoe ze de be­we­ging van pla­ne­ten en ster­ren kon­den vol­gen en ont­dek­ten de fa­sen van de maan. Daar­door kon­den ze de eer­ste ka­len­der ont­wer­pen. Al­le mo­der­ne ka­len­ders stam­men van die ka­len­der met twaalf maan­den af.

Ge­nees­kun­de

De Ba­by­lo­ni­sche ge­nees­kun­de stond eeu­wen­lang be­kend als de bes­te ter we­reld. Ze be­dach­ten dat het han­dig was om de me­di­sche ge­schie­de­nis te be­stu­de­ren. Art­sen leer­den zo hoe ze ziek­tes kon­den her­ken­nen en ont­wik­kel­den een­vou­di­ge me­di­cij­nen, pas­ta’s en ver­ban­den om ze te be­han­de­len. Het

Dia­gnos­tisch Hand­boek uit die tijd be­vat­te een flink aan­tal me­di­sche symp­to­men en bij­pas­sen­de ge­nees­wij­zen.

Tech­no­lo­gie

Ir­ri­ga­tie­sys­te­men, weef­ge­tou­wen en me­tal­lur­gie (we­ten­schap van me­ta­len) wa­ren op tech­nisch ge­bied ge­wel­dig ge­groeid in Ba­bel – eerst­ge­noem­de werd zo­ge­zegd ge­bruikt om de Han­gen­de Tui­nen weel­de­rig te hou­den. Meet­in­stru­men­ten en wa­ter­pas­sen wer­den ook uit­ge­von­den, waar­door de ve­le com­plexe ge­bou­wen in Ba­bel ge­bouwd kon­den wor­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.