Ma­ry Ha­mil­ton

Ko­nink­lij­ke min­naar: Pe­ter de Gro­te van Rus­land Ja­ren als maî­tres­se: 1713-17

Alles over Geschiedenis - - In bed met de koning -

Ma­ry werd ge­bo­ren in Schot­land maar emi­greer­de naar Rus­land, waar ze in het huis­hou­den van kei­ze­rin Cat­ha­ri­na ging wer­ken in 1713. Daar ont­moet­te ze de tsaar Pe­ter en de twee kre­gen een re­la­tie, maar hun af­fai­re zou dra­ma­tisch ein­di­gen. Pe­ter was niet de eni­ge min­naar die Ma­ry er­op na hield, want ze had ook een af­fai­re met Ivan Mi­chailo­vitsj Or­lov. Des­on­danks was Ma­ry er ka­pot van toen ze hoor­de dat Ivan ook de min­naar was van een an­de­re maî­tres­se van tsaar Pe­ter, Avdo­ta Ts­jer­nis­je­va. Ze wil­de Ivan te­rug en gaf hem daar­om een aan­tal du­re ge­schen­ken, die ze had ge­sto­len van de kei­ze­rin. Toen de ver­trek­ken van Ma­ry wer­den door­zocht in 1717 wer­den meer be­zit­tin­gen van Cat­ha­ri­na ge­von­den en Ma­ry werd ge­ar­res­teerd. Om de za­ken nog in­ge­wik­kel­der te ma­ken bleek dat Ma­ry zwan­ger was ge­weest. Ze had de­ze zwan­ger­schap niet al­leen la­ten abor­te­ren, maar ze had ook in het ge­heim een kind ge­kre­gen dat ze had ver­dron­ken! In no­vem­ber 1718 werd Ma­ry schul­dig be­von­den aan dief­stal, abor­tus en ba­by­moord. Haar ko­nink­lij­ke ge­lief­de sprak het doods­von­nis uit. Op 14 maart 1719 werd Ma­ry Ha­mil­ton ont­hoofd met een zwaard. In een mor­bi­de laat­ste ge­baar til­de Pe­ter de Gro­te haar hoofd op, toon­de het aan de me­nig­te, kus­te het en gooi­de het ver­vol­gens op de grond.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.