Di­a­ne de Poi­tiers

Ko­nink­lij­ke min­naar: Hen­drik II van Frank­rijk Ja­ren als maî­tres­se: 1534-59

Alles over Geschiedenis - - In bed met de koning -

De re­la­tie tus­sen Hen­drik en Di­a­ne be­gon al in Hen­driks jeugd. Naar­ma­te hij ou­der werd, groei­de ook zijn lief­de voor de be­to­ve­rend mooie en slim­me Di­a­ne. Het was een lief­de die zou blij­ven tot zijn dood in 1559. In 1533 moest hij ech­ter trou­wen met Cat­ha­ri­na van Me­di­ci in het lands­be­lang van zijn ko­nink­rijk. Hen­drik vond het hu­we­lijk niks, maar Di­a­ne be­sef­te dat het be­lang­rijk was om man­ne­lij­ke erf­ge­na­men te heb­ben. Ze moe­dig­de Hen­drik aan om zijn vrouw in haar ka­mer ‘te be­zoe­ken’ en hoe­wel het hu­we­lijk op per­soon­lijk vlak niets was, kre­gen hij en Cat­ha­ri­na wel tien kin­de­ren. Di­a­ne had een gro­te in­vloed op haar ko­nink­lij­ke ge­lief­de en ge­noot van de no­di­ge pri­vi­le­ges die bij haar rol hoor­den. Ze kreeg de ti­tel van gra­vin d’Etam­pes en had een aan­tal du­re en be­lang­rij­ke land­hui­zen in haar be­zit. Dat al­les le­ver­de haar wel de vij­and­schap van ko­nin­gin Cat­ha­ri­na op. De af­re­ke­ning liet niet lang op zich wach­ten. Hen­drik kwam om toen een lans door zijn helm­vi­sier drong tij­dens een toer­nooi. Zon­der de ko­ning om haar te be­scher­men viel Di­a­nes macht weg. Cat­ha­ri­na greep haar kans en Di­a­ne werd ver­ban­nen van het hof.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.