Kei­ze­rin Cixi

Alles over Geschiedenis - - In bed met de koning -

In 1852 werd de zes­tien jaar ou­de Cixi een van de ve­le bij­vrou­wen van kei­zer Xi­an­feng. Ze was op de mo­ment een bij­vrouw van de vijf­de graad, wat vrij laag in de so­ci­a­le rang­or­de van het hof lag. Maar Cixi raak­te in ver­wach­ting en werd ui­t­ein­de­lijk de moe­der van de eni­ge over­le­ven­de erf­ge­naam van de kei­zer, het jon­ge­tje Zaichun.

Dat ver­be­ter­de haar po­si­tie enorm. Toen Xi­an­feng in 1861 over­leed, was Zaichun nog maar vijf jaar oud. De kei­zer had goed voor­uit ge­dacht en er stond een raad van re­gen­ten klaar om de re­ge­ring over te ne­men tot­dat de jon­gen oud ge­noeg was om te re­ge­ren. Maar dat weer­hield Cixi er niet van om haar ei­gen greep naar de macht te doen. Ze pleeg­de een suc­ces­vol­le staats­greep te­gen de re­gen­ten­raad en was van plan om haar ei­gen macht uit te oe­fe­nen via haar zoon, die ge­kroond werd als kei­zer Tongz­hi. Maar toen de jon­ge kei­zer in 1875 over­leed was Cixi niet klaar om de macht neer te leg­gen. Haar drie jaar ou­de neef­je Gu­angxu zou de toe­kom­sti­ge kei­zer wor­den en om zelf in het za­del te blij­ven, adop­teer­de Cixi hem. Ze ging een tijd­je met pen­si­oen toen Gu­angxu meer­der­ja­rig werd, maar wist zich ui­t­ein­de­lijk toch weer naar het voor­ste plan te wer­ken. Daar zou ze tot haar dood in 1908 blij­ven. Cixi was te­gen veel van de her­vor­min­gen die haar neef door­voer­de en ze liet hem ui­t­ein­de­lijk prak­tisch on­der huis­ar­rest plaat­sen.

Cixi kreeg een wre­de re­pu­ta­tie en ze was ge­na­de­loos in het weg­wer­ken van po­li­tie­ke vij­an­den, of dat nou goed­schiks of kwaad­schiks moest. Ze werd ver­dacht van de ver­gif­ti­ging van haar neef, die slechts één dag voor haar dood stierf, en dat is ze­ker goed mo­ge­lijk. Hoe dan ook was Cixi op het mo­ment dat ze stierf ver­uit de mach­tig­ste vrouw van Chi­na.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.