Ma­de in Chi­na

Alles over Geschiedenis - - Exposities -

Mu­se­um Oud Ame­l­is­weerd, Bun­nik www.moa.nl

Ma­de in Chi­na, te zien van­af 26 sep­tem­ber, toont wer­ken die ge­maakt en ver­za­meld zijn door de Chi­ne­se eli­te tij­dens de Qing-dy­nas­tie. Dit is een vrij unie­ke ten­toon­stel­ling, om­dat in Ne­der­land­se col­lec­ties voor­al veel Chi­nees por­se­lein te zien is, ge­maakt voor de ex­port. Slechts een hand­vol schil­de­rij­en geeft een beeld van wat Chi­ne­se kun­ste­naars maak­ten voor hun ei­gen markt. Ma­de In Chi­na ves­tigt de aan­dacht op acht­tien­de-eeuw­se au­to­no­me Chi­ne­se schil­der­kunst. Uit het Gu­ang­dong Mu­se­um in Chi­na ko­men acht­tien top­schil­de­rij­en van de be­lang­rijk­ste Chi­ne­se mees­ters naar het mu­se­um, waar­on­der han­grol­schil­de­rin­gen van de be­roem­de Wang Hui (1632-1717) en Jin Nong (1687-1733). De kal­li­gra­fie­ën die op bij­na al­le Chi­ne­se schil­de­rij­en prij­ken, zijn gro­ten­deels ver­taald en op bij­zon­de­re wij­ze op­ge­no­men in de ten­toon­stel­ling.

T/m 18 maart 2018

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.