Open & bloot

Alles over Geschiedenis - - Exposities -

Ther­men­mu­se­um, Heer­len www.ther­men­mu­se­um.nl

On­der de noe­mer “Open & Bloot: de rol van het bad­huis in het Ro­mein­se stads­le­ven. Ba­den, bor­re­len, bie­den en bep­pen.” heeft het Ther­men­mu­se­um in Heer­len een ex­po­si­tie ge­o­pend over Ro­mein­se badri­tu­e­len. Wie kwa­men er naar het bad­huis? Hoe za­gen de ri­tu­e­len er­uit en wel­ke at­tri­bu­ten wer­den ge­bruikt? Daar­naast wordt er aan­dacht be­steed aan de rol die het bad­huis in­nam in het stad­se le­ven. Waar­om was het zo po­pu­lair, wie kwa­men er­op af en hoe ont­wik­kel­de het bad­huis zich? Met een be­zoek aan het bad­huis krij­gen we een an­de­re kijk op de Ro­mei­nen en het Ro­mein­se le­ven.

T/m 1 april 2018

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.