Wat was het?

Alles over Geschiedenis - - Kroegweetjes -

Frans Fer­di­nand was een aarts­her­tog van Oos­ten­rijkHongrije en troon­op­vol­ger. Hij was met zijn vrouw Sophie in Sa­ra­je­vo voor po­li­tiek werk­be­zoek. Maar in plaats van een war­me ont­vangst ston­den er zes moor­de­naars klaar.

De eer­ste po­ging werd ge­daan door Ne­deljko Ca­bri­n­o­vic. Hij gooi­de een hand­gra­naat naar de au­to met de aarts­her­tog, maar mis­te. Hij re­a­li­seer­de zich dat hij ge­faald had en pro­beer­de zelf­moord te ple­gen door blauw­zuur te slik­ken en in de ri­vier te sprin­gen. Bei­den ble­ken on­toe­rei­kend: hij braak­te de pil weer uit en het wa­ter was te on­diep.

Frans Fer­di­nand was bang dat er meer aan­val­lers wa­ren en be­sloot de rou­te te wij­zi­gen, zon­der zijn chauf­feurs daar­over in te lich­ten. Door de­ze blun­der kwam hij Gavrilo Princip te­gen. De­ze haal­de de ge­schie­de­nis­boek­jes door puur ge­luk. Hij had de moord­po­ging al opgegeven toen de au­to van de aarts­her­tog op zijn weg kwam. Hij sprong voor het voer­tuig en open­de het vuur.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.