Kim Jong-un: De Ge­wel­di­ge Lei­der

Alles over Geschiedenis - - Het Huis van Kim -

Het was nooit de be­doe­ling – al­thans niet als het aan Kim Jong-il had ge­le­gen – dat de jong­ste zoon Jong-un ooit lei­der van Noord-Ko­rea zou wor­den. Van­af eind ja­ren 1990 be­paal­de de Ge­lief­de Lei­der dat zijn oud­ste zoon Jong-nam, ook al was hij een on­wet­tig kind, de Kim-dy­nas­tie moest voor­zet­ten en ooit de lei­ding over het land zou krij­gen. Maar die be­slis­sing werd ge­no­men zon­der de ge­schikt­heid van Jong-nam – of de me­ning van Jong-ils vrouw over het voor­bij­gaan van het lei­der­schap aan de neu­zen van haar ei­gen zoons – in ogen­schouw te ne­men. Wat ver­vol­gens ge­beur­de was film­waar­dig.

In 2001 nam Jong-nam zijn zoon en min­na­res mee naar Japan. Het was een on­be­zon­nen reis. Niet al­leen is Japan een ge­zwo­ren vij­and van Noord-Ko­rea, maar de man die de ge­dood­verf­de nieu­we lei­der was van de streng­ste com­mu­nis­ti­sche staat ter we­reld be­zocht een icoon van ka­pi­ta­lis­ti­sche de­ca­den­tie: Tokyo Dis­ney­land. En dit al­les op val­se pas­poor­ten van de Do­mi­ni­caan­se Re­pu­bliek. Op het vlieg­veld werd hij door de Ja­pan­se dou­a­ne ge­pakt. Zijn va­der was zo be­schaamd dat hij zijn ge­plan­de reis naar Noord-Ko­rea’s eni­ge bond­ge­noot Chi­na can­cel­de. Jong-nam raak­te of­fi­ci­eel in on­ge­na­de. Hij had zijn rol van troons­op­vol­ger ver­speeld en werd ver­ban­nen. Hij trok zich te­rug in de ano­ni­mi­teit in Ma­cau.

Som­mi­ge men­sen den­ken dat Jong-ils vrouw en ‘Ge­lief­de Moe­der’ van Noord-Ko­rea, Youngs­ook, ach­ter Jong-nams ge­van­gen­ne­ming op Na­ri­ta Air­port in To­kio zat. Zij wil­de niet dat het kroost van een min­na­res haar oud­ste zoon zou pas­se­ren, en dus werd Jong-chul de vol­gen­de in de lijn van op­vol­gers. Hij was op­ge­leid als lei­der en werd ge­zien aan de zij­de van zijn va­der, met een breed­uit la­chen­de Young-sook.

Maar er ging iets niet goed, waar­door Jong-chul op een zij­spoor be­land­de. Vol­gens som­mi­gen was hij vol­gens zijn va­der niet hard ge­noeg om een dic­ta­tor te zijn. An­de­ren meen­den dat Young-sook haar jong­ste, fa­vo­rie­te zoon Jong-un lie­ver als op­vol­ger had. Jong-chul ver­dween uit de kran­ten­kop­pen in Py­on­gyang, zijn af­beel­ding ver­scheen ner­gens meer en op­eens stond er een jon­ge man – nau­we­lijks twin­tig – naast zijn zicht­baar zie­ke va­der: Kim Jong-un.

Zijn ja­ren van los­ban­dig­heid haal­den Kim Jong-il eindelijk in en hij over­leed in de­cem­ber 2011. Bui­ten het zicht van het pu­bliek be­tuig­den de drie broers kort hun res­pect aan hun va­der in het Kum­susan­pa­leis van de Zon, een enorm mau­so­le­um in het cen­trum van Py­on­gyang. Daar werd hij ge­bal­semd naast de Eeu­wi­ge Pre­si­dent ten rus­te ge­legd. Jong­nam kwam te­rug uit bal­ling­schap in Ma­cau on­der Chi­ne­se be­scher­ming, en Jong-chul uit zijn bin­nen­land­se bal­ling­schap (hij werd vlak daar­voor nog in Singapo­re ge­spot bij een con­cert van Eric Clap­ton). Ze ston­den even naast de nieu­we lei­der, de 28-ja­ri­ge Kim Jong-un. Daar­na ver­dween Jong-chul weer naar zijn wo­ning in Py­on­gyang en Jong-nam vloog te­rug naar Ma­cau.

De we­reld on­der­schat­te Jong-un. Hij werd be­spot om zijn jon­ge leef­tijd, on­er­va­ren­heid, en werd net als zijn va­der ge­zien als een play­boy, die rond­han­gen met bas­ket­bal-ce­lebs en een lek­ker le­ven pre­fe­reer­de bo­ven een eco­no­mie en ge­ï­so­leerd land uit het slop trek­ken. Maar Jong-un ver­ras­te ie­der­een. Niet al­leen ver­snel­de hij het nu­cle­ai­re pro­gram­ma en werk­te hij toe naar een func­ti­o­ne­ren­de lan­ge­af­stands­ra­ket, maar hij wist ook de eco­no­mie van het land licht te ver­be­te­ren. Bo­ven­dien wist hij ie­der­een er­van te over­tui­gen dat hij hard ge­noeg was. Van de drie Gro­te Lei­ders die Noord-Ko­rea ge­had heeft, is Jong-un mis­schien wel de meest mee­do­gen­lo­ze. Po­li­tie­ke zui­ve­ring is in­mid­dels een stan­daard ma­nier om het re­gime van de Kim-clan te doen over­le­ven, maar Jong-un heeft het naar nieu­we ni­veaus van bar­baars­heid we­ten te til­len. Bin­nen drie jaar na zijn aan­tre­den liet hij ze­ker ze­ven­tig hoog­ge­plaatste amb­te­na­ren zui­ve­ren. En als ie­mand nog twij­fel­de aan zijn su­pe­ri­o­ri­teit, schok­te hij zelfs ge­wo­ne Noord-Ko­re­a­nen (die meest­al slechts een frac­tie mee­krij­gen van wat er gaan­de is) door zijn ei­gen oom en voor­ma­lig men­tor pu­blie­ke­lijk op pri­me­ti­me tv te la­ten ar­res­te­ren.

Jang Song-thaek, de twee­de man ach­ter Jong-un, was in de jeugd van de Ge­wel­di­ge Lei­der diens be­lang­rijk­ste man­ne­lij­ke rol­mo-

del, ge­zien de af­stan­de­lijk­heid van zijn va­der. Maar uit­ein­de­lij­ke red­de hem dit niet het ve­ge lijf. Song-thaek werd be­schul­digd van ver­raad en het plan­nen van een coup. Na een show­pro­ces werd hij ge­ëxe­cu­teerd.

Song-thae­ks exe­cu­tie leek de laat­ste hor­de op weg naar de to­ta­le macht voor Kim Jong-un. Maar mis­schien was er toch nog een laat­ste los eind­je dat hem dwars zat. Een bron van mo­ge­lij­ke te­gen­stand, een pro­bleem uit het ver­le­den dat als­nog de kop kon op­ste­ken: zijn in on­min ge­raak­te en ver­ban­nen half­broer Kim Jong-nam. In februari 2017 be­zocht Jong-nam en­ke­le da­gen Ku­a­la Lum­pur, al is het on­dui­de­lijk wie hij daar ont­moet­te. Ver­vol­gens ging hij te­rug naar het vlieg­veld om te­rug te vlie­gen naar Ma­cau.

In de ver­trek­hal gooi­den twee vrou­wen een ver­gif­tig­de doek over zijn ge­zicht en dood­den hem. Ze wer­den ge­pakt, maar wis­ten ner­gens iets van. Meer­de­re Noord-Ko­re­aan­se man­nen die wer­den ge­zocht door de Ma­lei­si­sche po­li­tie ver­dwe­nen. De Noord-Ko­re­aan­se am­bas­sa­de ont­ken­de al­les en wil­de Jong-nams li­chaam re­pa­tri­ë­ren voor­dat een au­top­sie kon wor­den uit­ge­voerd. Het is erg on­waar­schijn­lijk dat er ooit, on­danks het lo­pen­de on­der­zoek in Ku­a­la Lum­pur, on­weer­leg­baar be­wijs zal ko­men. Maar als er ie­mand was die een coup te­gen Kim Jong-un kon lei­den, dan was het zijn half­broer. De­ze op­tie is nu ver­ke­ken en de macht van Kim Jong-un is nog ster­ker ge­wor­den.

Wat de toe­komst zal bren­gen, is on­dui­de­lij­ker dan ooit. Jong-un is 33 en ge­trouwd met Ri Sol-ju, de doch­ter van een Kim-ge­trou­we fa­mi­lie. Ze zou­den – al is dit nooit of­fi­ci­eel be­ves­tigd – sa­men een doch­ter heb­ben ge­kre­gen in 2012 of 2013. Tel hier­bij de hui­di­ge nu­cle­ai­re span­nin­gen en een on­sta­bie­le Ame­ri­kaan­se re­ge­ring, en wie weet wat er nog ko­men gaat.

Mas­sa’s men­sen in Py­on­gyang kij­ken op een groot scherm naar hun nieu­we lei­der Kim Jong-un. In­wo­ners van Py­on­gyang

ne­men deel aan een pa­ra­de ter her­den­king

van de Ko­rea­oor­log.

Kim Jong-un aan­schouwt een oe­fe­ning van het Ko­re­aan­se Volks­le­ger.

De per­soon­lijk­heids­cul­tus van de jon­ge lei­der is nog niet vol­le­dig ge­vormd, al lijkt het er­op dat hij meer zijn groot­va­der ach­ter­na gaat dan zijn va­der.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.