Waar­om staat de to­ren van Pi­sa scheef?

Alles over Geschiedenis - - Exposities -

De ka­rak­te­ris­tie­ke vorm van een de groot­ste toe­ris­ti­sche at­trac­ties van Ita­lië is te dan­ken aan een bouw­kun­di­ge fout. De stad Pi­sa dankt zijn naam aan het Griek­se woord voor ‘moe­ras­ach­ti­ge plaats’. Bij de bouw in 1173 werd de fun­de­ring slechts op een diep­te van drie me­ter ge­plaatst. Ge­zien de zil­te en zan­de­ri­ge on­der­grond was dit niet diep ge­noeg. Bo­ven­dien was het grond­wa­ter­ni­veau niet vlak, waar­door een kant van de to­ren snel­ler in­zak­te dan de an­de­re. Toen er vijf jaar la­ter nog een ver­die­ping op was ge­plaatst, te­ken­de het hel­len van de to­ren zich al af. De mid­del­eeuw­se bouw­kun­di­gen pro­beer­den dit te cor­ri­ge­ren door de to­ren aan de hel­len­de kant ho­ger te ma­ken. Door het ex­tra ge­wicht nam het hel­len ech­ter al­leen maar toe.

Ge­luk­kig werd de bouw en­ke­le ma­len on­der­bro­ken van­we­ge de oor­lo­gen die Pi­sa voer­de met Ge­nua, Luc­ca en Flo­ren­ce. Twee­hon­derd jaar la­ter, in 1372, was de bouw ge­reed. Door de pau­zes in de bouw­werk­zaam­he­den werd de fun­de­ring sta­bie­ler, waar­door de ma­te van over­hel­len af­nam en voor­kwam dat de to­ren in zijn ge­heel in­stort­te. In

1995, tij­dens een van de ve­le con­ser­ve­rings­werk­zaam­he­den, nam het hel­len plots weer toe. Met de in­stal­la­tie van een af­wa­te­rings­sys­teem in 2003 is dit ui­t­ein­de­lijk een halt toe­ge­roe­pen en is de to­ren nu weer sta­biel.

De to­ren is aan een kant 81 cm ho­ger dan aan de an­de­re kant.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.