Wat zou er an­ders zijn?

Alles over Geschiedenis - - Wat Als... -

Het Ot­to­maan­se Rijk sluit zich bij de En­ten­te aan Hoe­wel ze meer naar een al­li­an­tie met Duits­land nei­gen, slui­ten de Tur­ken een ver­bond met de En­ten­te.

31 ju­li 1914

Von San­ders ver­zocht te ver­trek­ken De Ver­he­ven Por­te, de cen­tra­le re­ge­ring van het Ot­to­maan­se Rijk, stuurt de Duit­se mi­li­tai­re mis­sie on­der ge­ne­raal Li­man von San­ders naar huis on­der druk van de ge­al­li­eer­den.

9 au­gus­tus 1914

Ottomanen aan het wes­te­lijk front Ter­wijl de twee zij­den zich in­gra­ven in de Fran­se pat­stel­ling, stuurt Tur­kije sol­da­ten naar Eu­ro­pa. De Fran­sen wil­len hen ei­gen­lijk niet in­zet­ten, maar ont­dek­ken dat de Tur­ken goed ge­traind zijn door de Duit­sers.

Oktober 1914

Be­voor­ra­ding van Rus­land Als Rus­land een voed­sel­te­kort en be­voor­ra­dings­pro­ble­men krijgt, vraagt het hulp aan zijn bond­ge­no­ten. Kon­vooi­en vracht­sche­pen va­ren over de Bospo­rus om Rus­land te ont­zet­ten.

Zo­mer 1915

Sprink­ha­nen­plaag Sprink­ha­nen vre­ten al­le be­groei­ing op van Pa­les­ti­na tot in Sy­rië en er ont­staat een hon­gers­nood. Fran­se en Brit­se sche­pen hel­pen de Ot­to­maan­se vloot om het Mid­denOos­ten van voed­sel te voor­zien.

Maart-oktober 1915

Bul­ga­rije bij de ge­al­li­eer­den De Ottomanen vrees­den dat Bul­ga­rije zich bij de Duit­sers zou voe­gen en ver­vol­gens Istan­boel zou aan­val­len om de Bospo­rus af te slui­ten. Ge­luk­kig sluit het land zich aan bij de ge­al­li­eer­den.

11 oktober 1915

Roe­me­nië neemt deel Na de no­di­ge aan­moe­di­ging van Rus­land kiest Roe­me­nië de kant van de ge­al­li­eer­den. Het hoopt Oos­ten­rijksHon­gaars ge­bied over te hou­den aan zijn in­span­nin­gen.

Mei 1916

Bul­gaars-Roe­meens-Ot­to­maans of­fen­sief De drie Bal­kansta­ten val­len Oos­ten­rijkHonga­rije bin­nen via Ser­visch en Roe­meens ge­bied. De Au­s­tro-Honga­ren kun­nen zich niet lan­ger ver­de­di­gen te­gen de Rus­sen, Ita­li­a­nen én hun nieu­we vij­an­den.

29 ju­ni 1916

Duits­land ka­pi­tu­leert Te­gen de zwa­re over­macht aan het wes­te­lijk front, een sterk Rus­land en in­stor­ten­de bond­ge­no­ten kan Duits­land niet lan­ger op. De oor­log komt ten ein­de.

1 sep­tem­ber 1917

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.