Het minst vrije land ter we­reld

Alles over Geschiedenis - - Het Huis van Kim -

Be­zit van on­ge­au­to­ri­seer­de in­for­ma­tie uit het bui­ten­land Word je ge­von­den met ook maar iets van bui­ten de re­pu­bliek, zo­als dvd’s, boe­ken en usb-sticks met tv-pro­gram­ma’s, dan staan je zwa­re (ge­van­ge­nis)straf­fen te wach­ten. ZuidKo­re­aan­se ma­te­ri­a­len wor­den het sterkst ge­con­tro­leerd.

Het land ont­vluch­ten Het is een mis­drijf om te pro­be­ren het land te ont­vluch­ten. Straf­fen va­ri­ë­ren, maar exe­cu­tie be­hoort tot de mo­ge­lijk­he­den. De mees­te men­sen vluch­ten via de Ya­lu-ri­vier naar Chi­na in de hoop zo Zuid-Ko­rea te be­rei­ken.

Po­li­tie­ke op­po­si­tie is ver­bo­den Al­le ge­or­ga­ni­seer­de po­li­tie­ke op­po­si­tie is ver­bo­den, in­clu­sief an­de­re po­li­tie­ke par­tij­en, fac­ties bin­nen de heer­sen­de Ko­re­aan­se Ar­bei­ders­par­tij of zelfs ad hoc-be­we­gin­gen.

On­af­han­ke­lij­ke me­dia zijn il­le­gaal Py­on­gyang heeft com­ple­te con­tro­le over de me­dia – tv, ra­dio, kran­ten en an­de­re pu­bli­ca­ties en zeer be­perk­te in­ter­net­toe­gang voor een paar hoog­ge­plaatste fi­gu­ren.

Geen on­af­han­ke­lij­ke vak­bon­den Net als in het na­bu­ri­ge Chi­na staan al­le vak­bon­den in Noord-Ko­rea on­der con­tro­le van de Ar­bei­ders­par­tij. Het be­stuur van het land hoopt zo om de op­rich­ting van vak­bon­den zo­als So­li­da­ri­teit (op­ge­richt in 1980) in Po­len te voor­ko­men.

Geen on­ge­au­to­ri­seer­de vrije han­del Op een paar zwaar ge­re­gu­leer­de boe­ren­mark­ten na die af en toe zijn toe­ge­staan, is al­le vrije han­del – zo­als het ko­pen en ver­ko­pen van voed­sel, kle­ding, au­to’s of ei­gen­dom – ver­bo­den.

Geen vrij­heid van gods­dienst Hoe­wel de staat ‘po­tem­kin’-ker­ken heeft ge­bouwd om aan toe­ris­ten te to­nen, be­staat er vol­gens Hu­man Rights Watch ab­so­luut geen vrij­heid van gods­dienst in Noord-Ko­rea.

Het song­bun-systeem Dit systeem be­paalt welk werk je mag doen, waar je mag wo­nen en naar school gaat Het is de so­cio-po­li­tie­ke in­de­ling in klas­sen van loy­a­le, ge­wo­ne en vij­an­di­ge per­so­nen. Op­klim­men op de so­ci­a­le lad­der is in prin­ci­pe uit­ge­slo­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.