“Jul­lie zul­len ver­drin­ken in een vlam­men­zee”

Alles over Geschiedenis - - Het Huis van Kim -

Pue­blo-in­ci­dent

23 ja­nu­a­ri 1968 Hoe­wel het zich bui­ten de ter­ri­to­ri­a­le wa­te­ren be­vond, werd de

USS Pue­blo door het Noord-Ko­re­aan­se le­ger ge­ën­terd. De com­ple­te 82-kop­pi­ge be­man­ning (één werd ge­dood) zat elf maan­den ge­van­gen en werd ge­mar­teld. Dit zorg­de voor gro­te di­plo­ma­tie­ke span­nin­gen. Het schip ligt nog al­tijd in Py­on­gyang als toe­ris­ti­sche at­trac­tie. Aan­val op het Blau­we Huis

21 ja­nu­a­ri 1968 Dit was een po­ging van Noord-Ko­re­aan­se com­man­do’s om de Zuid-Ko­re­aan­se pre­si­dent, Park Chung-hee, in zijn re­si­den­tie – het Blau­we Huis in Se­oel – om te bren­gen. De aan­val was mo­ge­lijk een re­ac­tie op Parks steun voor de VS in de Viet­nam­oor­log. 26 Zuid-Ko­re­a­nen kwa­men om. De bijl­moord

18 au­gus­tus 1976 Ame­ri­kaan­se le­ger­of­fi­ciers kap­ten bo­men in de DMZ toen ze aan­ge­val­len wer­den door Noor­dKo­re­aan­se sol­da­ten. Twee Ame­ri­ka­nen kwa­men om. De Noord-Ko­re­a­nen kwa­men met de bi­zar­re be­we­ring dat Kim Il-sung de bo­men ge­plant had. Ont­dek­king van ge­hei­me tun­nels

15 no­vem­ber 1974 Zuid-Ko­re­aan­se en Ame­ri­kaan­se troe­pen in de DMZ wa­ren ge­schokt over de vondst van vier door Noord-Ko­rea ge­gra­ven tun­nels door de zo­ne. De tun­nels wa­ren 91 bij 121 cm, ver­sterkt met be­ton en wa­ren elek­trisch ver­licht. De eer­ste nu­cle­ai­re test

9 oktober 2006 On­danks de zon­ne­schijn­po­li­tiek van Zuid-Ko­rea om span­nin­gen op het schier­ei­land te ver­min­de­ren en over­leg tus­sen het Noord, Zui­den, Chi­na, Rus­land, Japan en de VS om de dia­loog gaan­de te hou­den, test­te Noor­dKo­rea – te­gen al­le ver­dra­gen in – een atoom­bom. Ko­rean Air-vlucht 858

29 no­vem­ber 1987 Ko­rean Air-vlucht 858 was een lijn­vlucht tus­sen Bag­dad en Se­oel die mid­den in de lucht ex­plo­deer­de door een bom die door Noord-Ko­re­aan­se agen­ten in een ba­ga­ge­rek was ge­legd. Het was de 34e ge­denk­dag van het ein­de van de Ko­rea­oor­log. De aan­val is mo­ge­lijk door Kim Jong-il zelf be­dacht om ge­sprek­ken over her­e­ni­ging te la­ten stran­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.