Het Noor­den uit graag dra­ma­ti­sche drei­ge­men­ten en heeft dit in ze­ven­tig jaar tijd dan ook re­gel­ma­tig ge­daan.

Alles over Geschiedenis - - Het Huis van Kim -

Gra­naat­aan­val op Ye­on­py­e­ong

23 no­vem­ber 2010 De span­nin­gen wa­ren na het zin­ken van de ROKS Che­o­nan nog hoog toen het Noor­den op­zet­te­lijk gra­na­ten af­vuur­de op het Zuid-Ko­re­aan­se ei­land Ye­on­py­e­ong. Twee Zuid-Ko­re­aan­se sol­da­ten en twee bur­gers kwa­men om. Het Zui­den schoot te­rug en dood­de daar­bij tien Noord-Ko­re­aan­se sol­da­ten. Het Zui­den eva­cu­eer­de het ei­land voor de vei­lig­heid van de in­wo­ners. Land­mij­nen in de DMZ

4 au­gus­tus 2015 Er werd be­ves­tigd dat het Noor­den meer en zeer ex­plo­sie­ve land­mij­nen in de DMZ leg­de toen twee Zuid-Ko­re­aan­se sol­da­ten ge­wond raak­ten toen ze op mij­nen stap­ten. Noord-Ko­rea ont­ken­de. Zee­doel­ra­ket­ten ont­huld

8 ju­ni 2017 Na en­ke­le ra­ket­tes­ten die de Ame­ri­kaan­se Se­venth Fleet pro­vo­ceer­de koers te zet­ten rich­ting Noord-Ko­rea, vuur­de het Noor­den zee­doel­ra­ket­ten af in de Ja­pan­se Zee. Py­on­gyang was voor­al ont­stemd over de plaat­sing van het Ame­ri­kaan­se Ter­mi­nal High Al­ti­tu­de Area De­fen­se (THAAD) an­ti­ra­ket­schild rond Se­oel. ROKS Che­o­nan tot zin­ken ge­bracht

26 maart 2010 Veel dich­ter bij een nieu­we oor­log wa­ren de Ko­rea’s nog niet ge­weest. Het Zuid-Ko­re­aan­se fre­gat ROKS Che­o­nan zonk na een ex­plo­sie ver­oor­zaakt door een Noord-Ko­re­aan­se tor­pe­do, hoe­wel Py­on­gyang dit ont­ken­de. 104 be­man­nings­le­den kwa­men om of raak­ten ge­wond. In Se­oel werd met veel boos­heid en ver­driet ge­re­a­geerd. Dro­ne-oor­log

24 maart 2014 Het Zui­den be­schul­dig­de het Noor­den van het la­ten vlie­gen van dro­nes over het Blau­we Huis in Se­oel. Er wer­den Noor­dKo­re­aan­se dro­nes bo­ven zee na­bij Se­oel en vlie­gend over de DMZ neer­ge­haald. Ze wa­ren be­doeld om Zuid-Ko­re­aan­se en Ame­ri­kaan­se mi­li­tai­re in­stal­la­ties te be­spi­o­ne­ren. Be­schie­ting van Ye­on­che­on

20 au­gus­tus 2015 Noord-Ko­rea be­stook­te de Zuid-Ko­re­aan­se grens­streek Ye­on­che­on, met 46.000 in­wo­ners, met ar­til­le­rie­vuur. De be­vol­king werd ge­ë­va­cu­eerd naar spe­ci­a­le bun­kers, en Zuid-Ko­re­aan­se ar­til­le­rie vuur­de een aan­tal keer te­rug. Met­een hier­na wer­den ge­sprek­ken op hoog ni­veau ge­voerd om de boel te de-es­ca­le­ren, al kon het Noor­den niet uit­leg­gen waar­om ze het Zui­den had­den be­scho­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.