Tijd­lijn

Alles over Geschiedenis - - Helden & Schurken -

Ge­boor­te van een strij­der

Je­an­ne wordt ge­bo­ren in een boe­ren­fa­mi­lie in het dorp Dom­ré­my. Ze krijgt geen for­me­le op­lei­ding en kan niet le­zen of schrij­ven. Haar moe­der Isa­bel­le leert haar wat ze weet van re­li­gie.

Aan­val op Dom­ré­my

Het land vlak­bij is Bour­gon­disch ge­bied en een over­val door Bour­gon­di­sche troe­pen wordt een be­lang­rijk mo­ment in het le­ven van Je­an­ne. Haar fa­mi­lie vlucht naar Neuf­cha­teau en als ze te­rug­ke­ren blijkt Dom­ré­my com­pleet af­ge­brand te zijn.

1428

De weg naar Vau­cou­leurs

De stem­men zeg­gen Je­an­ne dat ze con­tact moet zoe­ken met kroon­prins Ka­rel. Ze reist naar Vau­cou­leurs, waar ze een es­cor­te eist om naar Chi­non te rei­zen. Ze heeft ui­t­ein­de­lijk suc­ces als ze de adel weet te over­tui­gen dat zij de ver­vul­ling is van een ou­de voor­spel­ling.

Mei 1428

Au­di­ën­tie met de prins

Je­an­ne mag kroon­prins

Ka­rel be­zoe­ken en hij denkt dat ze nut­tig zal zijn in de veld­tocht om Or­léans te ont­zet­ten. Je­an­ne her­kent de prins on­mid­del­lijk in een ka­mer vol ho­ve­lin­gen en Ka­rel is on­der de in­druk van haar vu­ri­ge over­tui­ging.

6 maart 1429 Een zwaard ge­von­den

Na tests door gees­te­lij­ken en the­o­lo­gen mag Je­an­ne een le­ger naar Or­léans lei­den. Ze zegt dat haar zwaard ge­von­den zal wor­den in de kerk van Saint-Ca­ther­i­ne-deFier­bois en krijgt ge­lijk.

April 1429

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.