De top­stuk­ken van het Ma­ri­tiem Mu­se­um

Het mu­se­um durft trots te zijn De­ze ten­toon­stel­ling van het Ma­ri­tiem Mu­se­um Rot­ter­dam toont vijf­en­twin­tig top­stuk­ken uit on­ze col­lec­tie van 850.000 ob­jec­ten. Een ver­za­me­ling die vol­gens ex­perts be­hoort tot de ab­so­lu­te top van de we­reld en met zes eeuwen e

Alles over Geschiedenis - - Exposities -

Ico­nen uit de ma­ri­tie­me ge­schie­de­nis Elk ob­ject in de ten­toon­stel­ling heeft zijn plaats daar op ge­heel ei­gen wij­ze ver­diend. Van­we­ge zijn re­vo­lu­ti­o­nai­re rol in de scheep­vaart, zo­als de Iti­ne­ra­rio van Jan Huy­gen van Lin­scho­tens, de wiki-leaks van de zes­tien­de eeuw, waar­in hij ge­hei­me han­dels­rou­tes van de Por­tu­ge­zen open­baar maakte. Om­dat het een stil­le ge­tui­ge is van een be­lang­rijk mo­ment in de ma­ri­tie­me ge­schie­de­nis, zo­als de ak­te­tas van Pie­ter Ca­land, de ont­wer­per van de onmisbare Nieu­we Wa­ter­weg. Of om­dat het ge­woon­weg van top­kwa­li­teit is, zo­als de 17eeeuw­se zee­kaart van mees­ter­car­to­graaf van de VOC Jo­an Bla­eu.

Ons oud­ste pronk­ju­weel Zes­hon­derd jaar oud maar liefst. Bo­ven­dien een na­boot­sing van het be­lang­rijk­ste scheeps­ty­pe in de Mid­del­eeu­wen. Met dit ty­pe vracht­schip van acht­tien me­ter lang en ne­gen me­ter breed zou Co­lum­bus Ame­ri­ka ont­dek­ken. Dit scheeps­mo­del is zo goed als ze­ker ge­bouwd in Span­je, in het stad­je Ma­taró. En al is de vorm raad­sel­ach­tig uit ver­hou­ding, het mo­del is wer­ke­lijk uniek nauw­keu­rig ge­maakt. Wat de Nacht­wacht van Rem­brandt is voor het Rijks­mu­se­um, is het Ma­taró-mo­del voor ons. Ge­heim­zin­nig, een rij­ke bron van ken­nis, en van een on­ge­ken­de schoon­heid.

Ge­von­den in een ijs­koud graf Een an­der top­stuk is de muts van een Ne­der­land­se wal­vis­vaar­der die in de acht­tien­de eeuw voer op Spits­ber­gen, een groep ei­lan­den in de Noor­de­lij­ke IJs­zee. Dik in­ge­pakt te­gen de bar­re kou wa­ren on­ze man­nen al­leen te her­ken­nen aan hun wol­len muts, elk met een spe­ci­fiek pa­troon. Dat ver­klaart ook waar­om al­le twee­hon­derd ske­let­ten die op Spits­ber­gen ge­von­den zijn, een muts op heb­ben. Kle­ding was zo kost­baar dat na ie­mands over­lij­den al­le stuk­ken ver­deeld wer­den on­der de be­man­ning, be­hal­ve dus de mut­sen met het per­soon­lij­ke her­ken­nings­te­ken. Er zijn eind twin­tig­ste eeuw nog meer mut­sen ge­von­den, maar wij heb­ben de eer­ste die naar Ne­der­land is te­rug­ge­bracht, al in 1925.

Wel­kom in het Ma­ri­tiem Mu­se­um Rot­ter­dam In het Ma­ri­tiem Mu­se­um Rot­ter­dam ont­dek je de enor­me in­vloed van de ma­ri­tie­me we­reld op ons da­ge­lijks le­ven. Ga mee op reis door ons ma­ri­tie­me he­den en ver­le­den in ei­gen­tijd­se ten­toon­stel­lin­gen voor gro­te én klei­ne avon­tu­riers. Luis­ter naar ver­ha­len, be­won­der top­stuk­ken uit on­ze voor­aan­staan­de col­lec­tie of doe mee aan een van de ve­le ac­ti­vi­tei­ten. Het mu­se­um ligt in de oud­ste en groot­ste mu­se­um­ha­ven van Ne­der­land waar je op his­to­ri­sche sche­pen en kra­nen be­leeft hoe de we­reld­ha­ven Rot­ter­dam op dé­ze plek be­gon.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.