Zo moet het niet

Alles over Geschiedenis - - Reformatie -

Het vroe­ge druk­pro­ce­dé was niet per­fect. Het pa­pier was van slech­te kwa­li­teit, er was geen eind­re­dac­tie en de druk­kers werk­ten zo snel mo­ge­lijk om de con­cur­ren­tie voor te blij­ven. In 1525 wijd­de Lu­ther een voor­woord aan zijn druk­kers die “zo open­lijk van el­kaar ste­len”. Op zich zou hij met de scha­de kun­nen le­ven, wa­re het niet dat “mijn boe­ken er veel on­der te lij­den heb­ben.’ De tek­sten wer­den zo snel af­ge­raf­feld dat “ik ze niet meer her­ken als ik ze te­rug­lees”. Er was al­tijd wel iets dat “ont­brak op de ene plaats; el­ders in een ver­keer­de let­ter ge­zet; mijn woor­den ver­draait”. Lu­ther was ook alert op il­le­ga­le ko­pie­ën, dus liet hij zijn wer­ken zet­ten in een moei­lijk te re­pli­ce­ren let­ter­stijl. Toch gin­gen il­le­ga­le ver­sies van zijn wer­ken grif van hand tot hand.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.