MAAR­TEN LU­THER

Alles over Geschiedenis - - Reformatie -

DUITS­LAND 1483 - 1546

Toen Lu­ther mon­nik werd was er in de ka­tho­lie­ke kerk spra­ke van cor­rup­tie op gro­te schaal. De ver­koop van af­la­ten – kwijt­schel­ding van straf­fen voor zon­den – werd mis­bruikt door de kerk, die hier­door rijk en mach­tig werd. Lu­ther was fel te­gen­stan­der van de­ze prak­tijk. Hij meen­de dat chris­te­nen en­kel door hun ge­loof kon­den wor­den ver­lost en niet door hun da­den. Hij was niet de eer­ste die zich te­gen de af­la­ten ver­zet­te, maar door de uit­vin­ding van de drukpers wer­den zijn woor­den veel wij­der en snel­ler ver­spreid. Zijn 95 stel­lin­gen vorm­den het be­gin van de pro­tes­tant­se Re­for­ma­tie en leid­den tot de Duit­se Boe­ren­oor­log.

Lu­thers stel­lin­gen ver­an­der­den het ge­loof.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.