HET ONT­STAAN VAN MI5

De Brit­se ge­hei­me dienst be­ze­gel­de het lot van Mata Hari

Alles over Geschiedenis - - Mala Hari: Spion of zondebok? -

De eer­ste Brit­se ge­hei­me dienst werd in 1909 op­ge­richt. Na het uit­bre­ken van de Eer­ste We­reld­oor­log werd de dienst op­ge­deeld in Di­rec­to­ra­te of Mi­li­ta­ry In­tel­li­gen­ce Sec­ti­on 5

(MI5) en Mi­li­ta­ry In­tel­li­gen­ce, Sec­ti­on 6 (MI6). Aan het hoofd van MI5 stond ka­pi­tein Ver­non Kell. Hij en zijn geheim agen­ten speur­den naar Duit­se spi­on­nen die in En­ge­land ac­tief wa­ren. Ze vin­gen 65 van de 120 spi­on­nen die door Duits­land wer­den uit­ge­zet. Daar­door werd er maar wei­nig ge­hei­me in­for­ma­tie door­ge­seind. Het con­tra­spi­o­na­ge­net­werk van MI5 was zo uit­ge­breid, dat het aan het eind van de Eer­ste We­reld­oor­log on­ge­veer 800 agen­ten in dienst had, waar­van een aan­tal vrou­we­lij­ke. MI5’s ver­den­kin­gen rich­ting Mata Hari leid­den tot haar ar­res­ta­tie in Frankrijk. De Brit­ten had­den wei­nig op met de Ne­der­land­se vrouw. Bo­ven­dien had­den de Duit­sers een Brit­se ver­pleeg­ster neer­ge­scho­ten in 1915. De exe­cu­tie van Mata Hari was in hun ogen niet meer dan recht­vaar­dig.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.