Oor­sprong en ge­vol­gen

Alles over Geschiedenis - - Ooggetuige -

De VS be­gon met de ont­wik­ke­ling van de atoom­bom na een waar­schu­wing van Al­bert Ein­stein en an­de­re na­tuur­kun­di­gen.

Zij zei­den dat na­zi-Duits­land be­zig was met een atoom­pro­gram­ma. Het Man­hat­tan Pro­ject ging van start in 1941 en te­gen ju­li 1945 was de eer­ste suc­ces­vol­le atoom­proef ge­daan. Te­gen die tijd had Duits­land al ge­ca­pi­tu­leerd en dus wa­ren al­le ge­al­li­eer­de pij­len ge­richt op Japan. Na hun wei­ge­ring om zich over te ge­ven vol­gens de voor­waar­den van de Ver­kla­ring van Pots­dam had­den de ge­al­li­eer­den nog maar twee op­ties: een groot­scheep­se in­va­sie van Japan of het in­zet­ten van de atoom­bom. Ze ko­zen de laat­ste op­tie. Het is een van de meest con­tro­ver­si­ë­le mi­li­tai­re be­slis­sin­gen ooit. Er zijn veel his­to­ri­ci die be­we­ren dat een in­va­sie veel meer le­vens had ge­ëist, ge­zien het fa­na­tis­me van het Ja­pan­se ver­zet op Oki­na­wa.

Litt­le Boy ont­plof­te met een kracht van zo’n 15.000 ton TNT.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.