Praag tij­dens de Bo­heem­se Op­stand, 1618.

Alles over Geschiedenis - - Content -

Praag en de an­de­re Habsburg­se ge­bie­den ge­no­ten een kor­te pe­ri­o­de van re­li­gi­eu­ze to­le­ran­tie en vrij­heid. De Re­for­ma­tie was door het ge­bied ge­trok­ken en had zich ge­nes­teld in de ge­brui­ken van de men­sen. Het pro­tes­tan­tis­me haal­de het ka­tho­li­cis­me snel in als de be­lang­rijk­ste ge­loofs­vorm in de stad. Praag werd steeds be­lang­rij­ker als cen­trum voor po­li­tiek en cul­tuur. Er werd prach­ti­ge kunst ge­maakt en er wa­ren gro­te ont­dek­kin­gen in we­ten­schap­pen zo­als as­tro­no­mie. De stad trok een aan­tal gro­te we­ten­schap­pers uit heel Eu­ro­pa aan.

Maar de vre­de zou van kor­te duur blij­ken, van­we­ge de Con­tra­re­for­ma­tie die zich door het ge­bied be­gon te ver­sprei­den. De span­ning liep op.

In 1617 kook­te de boel over toen de kin­der­lo­ze kei­zer Mat­thi­as zijn neef Fer­di­nand aan­wees als erf­ge­naam. Fer­di­nand was al­les­be­hal­ve to­le­rant en hij maakte een ein­de aan het be­leid van re­li­gi­eu­ze to­le­ran­tie. Hij richt­te zijn pij­len voor­al op de pro­tes­tan­ten. Niet­ka­tho­lie­ken moch­ten geen of­fi­ci­ë­le amb­ten meer be­kle­den en pro­tes­tant­se boe­ken wer­den ver­brand. Voor de gro­ten­deels pro­tes­tan­te be­vol­king van Praag leid­de dit gro­te span­nin­gen en de bom zou eer­tijds bar­sten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.