Wel­kom!

Alles over Geschiedenis - - Inhoud - Pe­ter Ma­ri­nus Re­dac­teur

De ge­schie­de­nis is vaak heel an­ders dan hoe wij die voor­ge­steld krij­gen. Fa­rao Ram­ses II was vol­gens al­le bron­nen uit zijn tijd een vlees­ge­wor­den god. Hij was een bril­jant le­ger­lei­der, een groot po­li­ti­cus en bo­ven­dien de lief­heb­ben­de va­der van tien­tal­len, zo niet hon­der­den, kin­de­ren. Er is al­leen één de­tail dat je niet uit het oog moet ver­lie­zen: al­le bron­nen uit zijn tijd zijn prak­tisch van zijn ei­gen hand. Ons beeld van Ram­ses II ‘de Gro­te’ is dus het beeld dat Ram­ses ons wil­de la­ten zien. Het feit dat hij de macht had om zo’n groot­scha­li­ge pro­pa­gan­da­cam­pag­ne te voe­ren, geeft al aan dat hij ze­ker geen klei­ne jon­gen was. Maar het zet je wel aan het den­ken. Hoe­veel van on­ze ge­schied­schrij­ving klopt en hoe­veel is ge­kleurd door ima­go­vor­ming? Hoe ver­der we te­rug kij­ken, des te min­der we­ten we ze­ker. Lees meer over de mees­ter­lij­ke zelf­pro­mo­tor Ram­ses van­af pa­gi­na 68.

Val­se his­to­ri­sche beeld­vor­ming vindt ove­ri­gens ook veel re­cen­ter plaats. Zo zul­len de mees­ten wel we­ten wie Wil­li­am ‘Bra­veheart’ Wal­la­ce was, maar hun ken­nis komt van de be­ken­de bios­coop­film. Toch hangt de­ze roem­ruch­te film over de­ze his­to­ri­sche fi­guur van de on­juist­he­den aan el­kaar. Het gaat zelfs zo ver dat de bij­naam (Bra­veheart) van een an­de­re man aan de per­soon van Wal­la­ce ge­han­gen wordt. In wer­ke­lijk­heid was dit de bij­naam van Ro­bert the Bru­ce, die uit­ein­de­lijk ko­ning van een vrij­er Schot­land zou wor­den. Wil je we­ten hoe het echt zat met Wil­li­am Wal­la­ce en de Schot­se on­af­han­ke­lijk­heids­strijd? Lees dan ons ar­ti­kel op pa­gi­na 42.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.