De man ach­ter de my­the en zijn bloe­di­ge strijd te­gen de En­gel­se ti­ran­nie.

Alles over Geschiedenis - - William Wallace -

Op een herfst­och­tend in 1297 keek een Schots le­ger van rid­ders, in­fan­te­rie, jon­kers, bur­gers en bui­ten­lui neer van­af de rots­punt waar ze hun kamp had­den op­ge­sla­gen. On­der hen kron­kel­de de ri­vier Forth door een moe­ras­ge­bied met een smal­le hou­ten brug als eni­ge over­steek­plaats. Van­af het mo­ment dat de zon op­kwam ke­ken de Schot­ten hoe een groot En­gels le­ger zich had ver­za­meld aan de an­de­re kant van de ri­vier on­der­aan de rots waar­op Stir­ling Cast­le stond. Ter­wijl ze toe­ke­ken hoe een le­ger van en­ke­le hon­der­den rid­ders en an­de­re strij­ders wer­den be­wa­pend, moe­ten de Schot­ten zich heb­ben af­ge­vraagd hoe hun groep­je slecht ge­train­de op­stan­de­lin­gen te­gen­stand kon bie­den wan­neer de strijd een­maal los­barst­te. Niet lang daar­voor had­den hun lei­ders, de edel­man And­rew Mo­ray en de ‘bur­ger’ Wil­li­am Wal­la­ce, een En­gels ul­ti­ma­tum tot over­ga­ve naast zich neer­ge­legd. “Ga te­rug”, had Wal­la­ce te­gen de En­gel­se on­der­han­de­laars ge­zegd. “We zijn hier niet ge­ko­men voor de lie­ve vre­de, maar we zijn klaar om te vech­ten voor ons ko­nink­rijk.” Toen de En­gel­se voor­hoe­de lang­zaam de brug op mar­cheer­de, ver­tel­den Mo­ray en Wal­la­ce hun man­nen zich klaar te ma­ken voor een strijd die de toe­komst van Schot­land zou be­pa­len.

De op­stan­de­lin­gen had­den de wa­pens op­ge­no­men als re­ac­tie op een aan­tal ram­pen die hun land had­den over­spoeld. De­ze ram­pen wa­ren be­gon­nen toen een aan­tal sterf­ge­val­len een ein­de had­den ge­maakt aan de re­la­tie­ve rust en vre­de tus­sen ko­ning Ed­ward I van En­ge­land en Alexan­der III van Schot­land. Toen Alexan­der stierf zon­der man­ne­lij­ke erf­ge­naam na te la­ten brak de cha­os uit.

Zijn drie­ja­ri­ge klein­doch­ter Mar­ga­ret was wel­is­waar aan­ge­we­zen als troon­op­volg­ster, maar zij was nog te jong. Het par­le­ment had zes voog­den ge­ko­zen om in haar naam te re­ge­ren. De­ze voog­den wend­den zich tot Ed­ward I, hun buur­man en zo­ge­naam­de vriend, voor hulp. De zoon van Ed­ward zou met Mar­ga­ret trou­wen waar­door En­ge­land en Schot­land on­der één be­wind kwa­men. Dit plan ging ech­ter niet door, om­dat Mar­ga­ret in 1290 over­leed.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.