In een con­flict dat vier jaar duur­de en mil­joe­nen men­sen het le­ven kost­te, kre­gen we voor het eerst een in­kijk­je in mo­der­ne oor­logs­voe­ring.

Alles over Geschiedenis - - William Wallace -

Ter­wijl de im­pas­se van de loop­gra­ven­oor­log voort­duur­de kwam Eu­ro­pa tot het be­sef dat de ma­nier van oor­log voe­ren on­om­keer­baar was ver­an­derd. In een tijd waar­in tech­no­lo­gie zich snel ont­wik­kel­de had­den de strij­den­de par­tij­en nieu­we ma­nie­ren om de vij­and te lijf te gaan en zich te ver­de­di­gen. De ont­wik­ke­ling van ge­mo­to­ri­seer­de voer­tui­gen leid­de tot de ge­boor­te van de tank, uni­for­men ver­ruil­den hun hel­de­re kleu­ren voor ca­mou­fla­ge­tin­ten en che­mi­sche wa­pens wer­den de nieuw­ste ma­nie­ren om dood en ver­derf te zaai­en op het slag­veld. Maar te mid­den van al­le ver­nie­ti­ging zorg­de de oor­log ook voor innovaties die we te­gen­woor­dig als van­zelf­spre­kend be­schou­wen, zo­als in­tel­li­gen­tie­tests voor soldaten en bloed­ban­ken. Een nieuw tijd­perk voor de we­ten­schap, maat­schap­pij en po­li­tiek was ge­bo­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.