“Ram­ses re­no­veer­de en bouw­de meer tem­pels dan wel­ke fa­rao dan ook in de his­to­rie van het Ou­de Egyp­te.”

Alles over Geschiedenis - - De Macht Van De Farao -

sta­ten van het rijk. Gou­ver­neurs rap­por­teer­den aan de vi­ziers, die da­ge­lijks ver­slag uit­brach­ten bij de fa­rao.

Tij­dens zijn lan­ge le­ven had Ram­ses meer tem­pels ge­bouwd en ge­re­no­veerd dan al zijn voor­gan­gers. Hij zorg­de er ook voor dat een beeld van hem­zelf pro­mi­nent in de tem­pels aan­we­zig was, vaak even groot en op de­zelf­de hoog­te als de beel­den van de op­per­go­den. Dat lijkt je rein­ste hei­lig­schen­nis, maar als je het van­uit het re­li­gi­eu­ze Egyp­ti­sche punt be­kijkt, is de­ze vorm van zelf­pro­mo­tie best lo­gisch. Als je de hoog­ste staat van ma’at of god­de­lij­ke har­mo­nie wil be­rei­ken, dan heb je een su­per­lei­der no­dig die één is met de go­den. Dank­zij de­ze tal­lo­ze bouw­pro­jec­ten liet Ram­ses niet al­leen zien dat hij de go­den aan­bad, maar ook dat hij op ge­lij­ke voet met de go­den leef­de.

Ram­ses bouw­de een aan­tal echt mooie, ver­fijn­de en sub­tie­le tem­pels. Voor­al de klei­ne uit­bouw aan het mo­nu­men­ta­le tem­pel­com­plex in Aby­dos, ge­bouwd door zijn va­der Se­ti I, valt hier­bij op. Toch was ‘ver­fijnd’ en ‘sub­tiel’ niet echt Ram­ses’ ding. Hij dook vaak vol ener­gie op de­ze pro­jec­ten, waar­bij ze zo snel mo­ge­lijk af moesten zijn. In tra­di­ti­o­ne­le tem­pel­con­struc­ties wer­den bij­voor­beeld de hi­ë­ro­glie­fen en de­co­ra­ties aan de bui­ten­kant van de tem­pel in steen ge­ëtst, zo­dat de zon een mooi licht-scha­duw­con­trast op­le­vert. De don­ke­re in­te­ri­eurs van tem­pels pro­fi­teer­den meer van een bas-re­li­ëf me­tho­de, waar­bij de te­ke­nin­gen en sym­bo­len ver­hoogd op een steen lig­gen. Dat kost ech­ter veel meer tijd om te ma­ken! Om­dat Ram­ses al­les zo snel mo­ge­lijk af wil­de heb­ben, liet hij nieu­we tem­pels zo­wel bui­ten als bin­nen voor­zien van ge­ëts­te re­li­ëfs. Hier­door heeft Ram­ses meer tem­pels kun­nen bou­wen dan wel­ke fa­rao dan ook.

De­ge­nen die de the­a­tra­le en zelf­in­ge­no­men stijl van Ram­ses maar niets vin­den, hoe­ven maar naar de twee tem­pels van Aboe Sim­bel te ver­wij­zen. Bei­de ge­bou­wen wer­den di­rect uit de rot­sen ge­kapt en ke­ken uit op de oe­ver van de Nu­bi­sche Nijl. De tem­pels wa­ren niet spe­ci­fiek voor een god ont­wor­pen, maar puur voor Ram­ses zelf. De groot­ste van de twee tem­pels bij Aboe Sim­bel heeft vier gi­gan­ti­sche beel­den van Ram­ses als poort. De­ze beel­den zijn meer dan 21 me­ter

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.