De er­fe­nis van de Bok­sers

Alles over Geschiedenis - - Kroegweetjes -

In 1907 gaf The­o­do­re Roo­se­velt Chi­na het geld te­rug dat de VS ont­ving als ge­volg van de Bok­se­r­op­stand. Het werd te­rug­ge­ge­ven on­der de voor­waar­de dat het ge­ïn­ves­teerd werd in on­der­wijs. Het re­sul­taat was het Boxer In­dem­ni­ty Scho­lar­ship Pro­gram, waar­door Chi­ne­se stu­den­ten in de VS kon­den stu­de­ren. Het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk, Frank­rijk en Ja­pan kwa­men hier­na ook met der­ge­lij­ke pro­gram­ma’s.

De Chi­ne­se mar­te­la­ren van de Bok­se­r­op­stand zijn

in dit icoon ver­eeu­wigd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.