ME­DIA Meer we­ten? Pro­beer de­ze nieu­we boe­ken en films.

Alles over Geschiedenis - - Boeken & Films -

Johan R. Ter Mo­len

Pe­ter Coz­zens

Na de Ame­ri­kaan­se Bur­ger­oor­log be­gon het le­ger van de Ver­e­nig­de Sta­ten aan veld­toch­ten om het on­ont­gon­nen wes­ten van Noord-Ame­ri­ka te ver­o­ve­ren. De­ze pe­ri­o­de in de Ame­ri­kaan­se ge­schie­de­nis is be­rucht om de bru­te be­han­de­ling van de oor­spron­ke­lij­ke be­wo­ners van het ge­bied. Jam­mer ge­noeg word daar­bij vaak on­der­ge­sneeuwd dat de ‘in­di­a­nen’ zeer kun­di­ge krij­gers en ge­vaar­lij­ke te­gen­stan­ders wa­ren. Pe­ter Coz­zens be­schrijft in De aar­de huilt de hef­ti­ge strijd tus­sen het Ame­ri­kaan­se le­ger en de stam­men van de Gre­at Plains en Roc­ky Moun­tains. Hij stelt niet al­leen veldslagen en mi­li­tai­re ac­ties voor, maar be­schrijft ook heel mooi de mi­li­tai­ren en in­di­a­nen die voch­ten. De ver­ta­ling loopt heel fijn maar het is soms wen­nen dat na­men zo­als Sit­ting

Bull ver­taald zijn, maar aan­dui­din­gen zo­als ‘Se­venth’ voor het Ze­ven­de Ca­va­le­rie­re­gi­ment niet. On­danks dat is het een aan­ra­der voor ge­ïn­te­res­seer­den! Te­gen­woor­dig hou­den veel men­sen op reis een blog bij of schrij­ven in elk ge­val een tra­ve­lo­gue.

Dat laat­ste is na­tuur­lijk niet veel meer dan een hip­pe aan­dui­ding voor een reis­dag­boek. En dat is be­paald geen mo­dern ver­schijn­sel. Een ple­zier­reis in de zo­mer van 1718 gaat over het reis­dag­boek van een wel­va­ren­de Duit­se re­gen­ten­fa­mi­lie die op rond­reis gaan door een mooi wa­te­rig toe­ris­tisch land: De Ver­e­nig­de Ne­der­lan­den. Au­teur Ter Mo­len be­schrijft de ve­le be­ziens­waar­dig­he­den die de fa­mi­lie be­zoekt, aan de hand van de ori­gi­ne­le Duit­se tekst. De­ze is ove­ri­gens ook in­te­graal aan­we­zig, ach­ter­in het boek. Bo­ven­dien is er een mooie uit­vouw­ba­re kaart van Ne­der­land bij­ge­voegd. Het boek is een prach­tig uit­ge­voer­de kijk op Ne­der­land be­gin acht­tien­de eeuw, maar dan door ‘vreem­de’ ogen.

Lo­ving Vin­cent

Een jaar na de dood van Vin­cent van Gogh, komt de zoon van post­bo­de Rou­l­in, Ar­mand aan in Au­vers. Hij komt in con­tact met de dorps­be­wo­ners die al­le­maal op een of an­de­re ma­nier een rol heb­ben ge­speeld in het le­ven en het werk van Vin­cent. Gaan­de­weg ver­diept hij zich in de laat­ste da­gen van de kun­ste­naar voor zijn dood. En komt hij er­ach­ter dat de man net zo fas­ci­ne­rend was als zijn werk. Lo­ving Vin­cent is op­ge­bouwd uit 65.000 fra­mes die zijn ge­schil­derd in de stijl van Van Gogh. Daar­mee is het de eer­ste ge­schil­der­de ani­ma­tie­film. De film werd eer­der dit jaar ver­toond op di­ver­se film­fes­ti­vals en sleep­te een aan­tal prij­zen in de wacht.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.