Rijks­mu­se­um, Am­ster­dam www.rijks­mu­se­um.nl H

Alles over Geschiedenis - - Exposities -

et Rijks­mu­se­um in Am­ster­dam heeft een ex­po­si­tie op­ge­bouwd rond Ne­der­lands eer­ste schil­der, Johan Mael­wael. Bij ho­ge uit­zon­de­ring is zijn be­roemd­ste werk De Gro­te Ron­de Pi­è­ta door het Lou­vre in Parijs uit­ge­leend. Voor de eer­ste keer wordt het werk van Mael­wael in sa­men­hang ge­toond met schil­de­rij­en, hand­schrif­ten, edel­smeed­werk en beel­den van de be­lang­rijk­ste Ne­der­land­se kun­ste­naars en hun Franse tijd­ge­no­ten. Johan Mael­wael ver­trok rond 1395 naar Frank­rijk waar hij op­drach­ten kreeg van Ko­nin­gin Isa­bel­la van Bei­e­ren in Parijs. Hij be­schil­der­de wim­pels, ba­nie­ren en mi­li­tai­re uit­rus­tin­gen, ont­wierp pa­tro­nen voor stof­fen en ver­vaar­dig­de gro­te re­li­gi­eu­ze schil­de­rin­gen. Rond 1400 in­tro­du­ceer­de Mael­wael zijn drie ge­ta­len­teer­de ne­ven Her­man, Paul en Johan van Lim­burg als mi­ni­a­tuur­schil­ders in Frank­rijk.

T/m 7 ja­nu­a­ri 2018

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.