Na­ti­o­naal Ho­lo­caust Mu­se­um, Am­ster­dam www.jck.nl H

Alles over Geschiedenis - - Exposities -

et Na­ti­o­naal Ho­lo­caust Mu­se­um in op­rich­ting brengt de ver­ha­len bij el­kaar van twee men­sen die zich in­ten­sief be­zig­hiel­den met het ‘per­soons­be­wijs’. De­ze iden­ti­teits­kaart werd aan het be­gin van de Twee­de We­reld­oor­log in­ge­voerd en dat leid­de tot de dood van ve­len. Ja­cob Lentz was de man die het per­soons­be­wijs be­dacht, Ali­ce Co­hn was een jood­se vrouw die het ver­vals­te. Het ver­haal en ver­zets­werk van Ali­ce Co­hn zijn on­be­kend in Ne­der­land om­dat zij kort na de oor­log emi­greer­de. De ten­toon­stel­ling toont een groot deel van haar per­soon­lijk ar­chief met on­der meer tien­tal­len proe­ven, ver­vals­te do­cu­men­ten, val­se stem­pel­af­druk­ken, ge­reed­schap­pen en blan­co per­soons­be­wij­zen.

T/m 4 maart 2018

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.