Van­af wan­neer is de we­reld op­ge­deeld in tijd­zo­nes?

Alles over Geschiedenis - - Exposities -

Brit­se zee­lie­den ge­bruik­ten Gr­een­wich Mean Ti­me al sinds 1675 as stan­daard, maar voor­al om te be­pa­len hoe ver ze naar het oos­ten of wes­ten wa­ren ge­va­ren. Ie­der schip ge­bruik­te in de prak­tijk na­me­lijk de zon om de tijd te be­pa­len. Soms was het ech­ter han­di­ger wan­neer ie­der­een pre­cies wist hoe laat het was. Zo ge­bruik­te de Brit­se Gre­at Wes­tern Rail­way Com­pa­ny in 1847 voor het eerst een cen­tra­le tijd voor al hun sta­ti­ons. Ne­der­land volg­de dit voor­beeld in 1909 met de Am­ster­dam­se Tijd. In 1858 stel­de de Ita­li­aan­se wis­kun­di­ge Qui­ri­co Fi­lo­pan­ti voor om de we­reld in 24 tijd­zo­nes te ver­de­len, waar­bij ie­de­re zo­ne een uur met el­kaar ver­schilt. Dat idee werd van de hand ge­daan, tot de Ca­na­de­se Sir Sand­ford Fle­ming 21 jaar la­ter met het­zelf­de idee kwam. Hoe­wel het con­cept van stan­daard tijd­zo­nes in 1884 werd goed­ge­keurd tij­dens de In­ter­na­ti­o­nal Me­di­di­an Con­fe­ren­ce in Was­hing­ton DC, duur­de het nog tot 1929 voor de mees­te lan­den het sys­teem ge­bruik­ten. Ne­pal stap­te pas in 1986 over op GMT, maar ge­bruikt het op een unie­ke ma­nier: de tijd­zo­ne is GMT+05:45. Als je de le­vens­ver­wach­ting van de Ou­de Egyp­te­na­ren van­af de ge­boor­te be­re­kent, dan kom je net bo­ven een leef­tijd van 30 jaar uit. Een mis­lei­dend ge­tal, om­dat de kin­der­sterf­te in die tijd ont­zet­tend hoog was. Zelfs in 1907 was de ge­mid­del­de le­vens­ver­wach­ting van Ame­ri­kaan­se man­nen 45,6 jaar, we­der­om door een ho­ge kin­der­sterf­te. De eer­ste tien tot twaalf jaar van een men­sen­le­ven zijn al­tijd de ge­vaar­lijk­ste. Als je die ja­ren goed door­staat, wor­den je kan­sen op een lang le­ven enorm ver­groot. We­ten­schap­pers zijn zelfs van mening dat de maxi­ma­le leef­tijd van een men­sen­leef­tijd al van­af de pre­his­to­rie on­ge­veer ge­lijk is ge­ble­ven. Hoe­wel we wei­nig ge­schrif­ten heb­ben het het Ou­de Egyp­te waar­in ie­mands exac­te leef­tijd wordt ver­meld, was de ‘ide­a­le’ leef­tijd des­tijds 110 jaar. Bo­ven­dien had­den de Ou­de Egyp­te­na­ren een be­te­re kans om oud te wor­den dan an­de­re sa­men­le­vin­gen. Hero­do­tus schreef dat ze de ge­zond­ste men­sen wa­ren, na de Li­bi­ërs. De­ze Egyp­ti­sche bus­te stamt uit300 v. Chr. Hij toont een man die on­ge­veer 50 of 60 jaar oud is, maar de Egyp­te­na­ren pre­zen de jeugd en de­den er al­les aan om te­ke­nen van ou­der­dom te ver­hul­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.