Wel­kom!

Alles over Geschiedenis - - News - Pe­ter Ma­ri­nus Re­dac­teur

‘Een klein staat­je met veel wa­ter, dat bin­nen kor­te tijd een in­ter­na­ti­o­naal han­dels­im­pe­ri­um over­zee op­bouw­de’. Heb­ben we het hier over Ne­der­land? Nee, de staat waar we het in de­ze Al­les over Ge­schie­de­nis over heb­ben was ooit een klein vis­sers­plaats­je in een Ita­li­aan­se la­gu­ne. Na de op­komst tot een be­lang­rij­ke han­dels­plaats en het ver­o­ve­ren van een han­dels­rijk daal­de de ster van de­ze stad, om­dat al­ter­na­tie­ve zee­rou­tes naar het oos­ten wer­den ont­dekt. Maar de­ze Ita­li­aan­se han­de­la­ren wa­ren veer­krach­tig en ge­du­ren­de zijn ge­schie­de­nis vond de stad zich­zelf op­nieuw uit. Te­gen­woor­dig is het één van de groot­ste toe­ris­ti­sche trek­pleis­ters van Ita­lië. Over wel­ke stad heb­ben we het? Van­af pa­gi­na 44 lees je over de op­komst én we­der­ge­boor­te van Ve­ne­tië!

We blij­ven nog even in Ita­lië om over de re­pu­ta­tie van een bij­zon­de­re man te pra­ten. Zijn naam is sy­no­niem ge­wor­den met com­plexe po­li­tie­ke in­tri­ges, ge­na­de­lo­ze machts­wel­lust en door­trap­te spel­le­tjes. Nic­co­lo Mac­chi­a­vel­li be­schreef in zijn boek De Vorst de kwa­li­tei­ten die een po­li­ti­cus of een heer­ser in het Ita­lië van de Re­nais­san­ce no­dig had voor suc­ces. Veel van de­ze ‘ide­a­le’ ei­gen­schap­pen zijn van­daag de dag niet meer echt wen­se­lijk. Maar zelfs in zijn ei­gen tijd twij­fel­de men over het boek én de schrij­ver. Ma­chi­a­vel­li zou één van de meest ge­na­de­lo­ze bru­ten van die tijd, Cesa­re Bor­gia, als voor­beeld heb­ben ge­ko­zen. Te­ke­nend is ech­ter dat Bor­gia he­le­maal niet suc­ces­vol wás. Be­doel­de Mac­chi­a­vel­li zijn boek wel zo­als het ge­le­zen werd? Of was het een cy­nisch pro­testschrift? En heeft hij zijn kwa­de re­pu­ta­tie wel ver­diend? Lees het op pa­gi­na 52!

44

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.