Wel­kom!

Alles over Geschiedenis - - Inhoud - Pe­ter Ma­ri­nus Re­dac­teur

Toen Abra­ham Lincoln in 1862 na de slag bij An­tie­tam de Eman­ci­pa­ti­on Pro­cla­ma­ti­on deed, kreeg de Ame­ri­kaan­se Bur­ger­oor­log er bui­ten een po­li­tiek ook een hu­ma­ni­tair doel bij: de be­vrij­ding van de sla­ven. Vol­gens de pro­cla­ma­tie wa­ren ze dat al, maar het Zui­den moest nog wel even over­tuigd wor­den. De oor­log had toen al een tijd­je ge­woed, maar de slavernij was tot dan toe geen in­zet ge­weest. En dat ter­wijl pro­tes­tant­se ‘abo­li­ti­o­nists’ al ja­ren cam­pag­ne voer­den en er ruim voor de Bur­ger­oor­log al con­flic­ten wa­ren ge­weest tus­sen sla­ven­hou­ders en

‘free sta­ters’ in ge­bie­den als Kansas en Mis­sou­ri. Kort­om: de af­schaf­fing van de slavernij als po­li­tiek doel kwam niet uit de lucht val­len. In ons gro­te co­ver­ar­ti­kel op pa­gi­na 34 lees je al­les over de strijd te­gen de slavernij en de rol van Abra­ham Lincoln als ‘groot­ste pre­si­dent al­ler tij­den’.

Dat zwar­te man­nen en vrou­wen in het Zui­den van de VS na de Bur­ger­oor­log geen sla­ven meer wa­ren, wil­de niet zeg­gen dat ze in­eens ge­lijk­waar­dig wer­den in de ogen van de blan­ken. Zo’n hal­ve eeuw na de Eman­ci­pa­ti­on Pro­cla­ma­ti­on moesten zwar­te man­nen strij­den om voor hun land te mo­gen vech­ten. Hon­derd­dui­zen­den zwar­te mi­li­tai­ren wer­den tij­dens de Eer­ste We­reld­oor­log naar Frank­rijk ge­stuurd, maar slechts een klein per­cen­ta­ge mocht echt sol­daat zijn. De rest moest ge­woon wer­ken met de schop en hou­weel. De Harlem Hellfighters wa­ren zo’n re­gi­ment zwar­te sol­da­ten. Ze moesten uit­ein­de­lijk wor­den in­ge­deeld in het Fran­se le­ger als ‘leen­re­gi­ment’ om daad­wer­ke­lijk te mo­gen vech­ten. En daar ver­o­ver­den ze een re­pu­ta­tie die hen tot een le­gen­de maak­te.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.