Ope­ra over de Leid­se Oran­je-op­roer van 1784

Alles over Geschiedenis - - Nieuws -

In 2015 kocht de bi­bli­o­theek van de Uni­ver­si­teit Lei­den een do­cu­ment uit 1787, waar­in de tekst staat voor een nog on­be­ken­de ope­ra over de Oran­je­o­proer in Lei­den in 1784. Sinds kort staat de in­ge­scan­de ver­sie er­van on­li­ne. Het hand­schrift De Vrij­heijdt, Va­der­lands Ope­ra is rond 1786 ge­schre­ven door de apo­the­ker Ja­cob Os­dorp de Ha­se.

Het be­schrijft de strijd tus­sen de prins­ge­zin­den (oran­gis­ten) en de staats­ge­zin­den (pa­tri­ot­ten) in de Re­pu­bliek en be­han­delt spe­ci­fiek de Oran­je­o­proer in Lei­den in 1784. In ju­ni van dat jaar kwa­men de oran­gis­ten in op­stand te­gen de pa­tri­ot­ten die in Lei­den de over­hand had­den. Zij gooi­den win­kel­rui­ten in en be­dreig­den open­lijk wie hen te­gen­stond. Uit­ein­de­lijk wis­ten de pa­tri­ot­ten het op­roer de kop in te druk­ken. Voor de tekst heeft de apo­the­ker zich hoogst­waar­schijn­lijk ge­ba­seerd op zijn ei­gen er­va­rin­gen en de ver­schil­len­de druk­werk­jes over het on­der­werp die in die tijd wijd ver­spreid wer­den. Voor de mu­ziek heeft hij ge­bruik ge­maakt van be­staan­de me­lo­die­ën, hoofd­za­ke­lijk van volks­lied­jes. De ope­ra is nooit in druk ver­sche­nen en waar­schijn­lijk nooit op­ge­voerd. Het hand­schrift is ge­di­gi­ta­li­seerd en be­schik­baar via de ca­ta­lo­gus. In een sa­men­wer­king tus­sen de on­der­zoe­kers en de bi­bli­o­theek wordt ge­werkt aan de op­voe­ring van een deel van de ope­ra in de Uni­ver­si­teits­bi­bli­o­theek in het voor­jaar van 2018. Meer in­for­ma­tie:

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.