Lo­de­wijk Schelf­hout – Ne­der­lands eer­ste ku­bist

Alles over Geschiedenis - - Exposities - Sin­ger La­ren sin­ger­la­ren.nl

Lo­de­wijk Schelf­hout is de klein­zoon van de be­roem­de land­schaps­schil­der And­re­as Schelf­hout. On­langs is de eer­ste bi­o­gra­fie van hem ver­sche­nen en ter ge­le­gen­heid daar­van or­ga­ni­seert Sin­ger La­ren een so­lo­ten­toon­stel­ling van de­ze eer­ste ku­bist van Ne­der­land. Lo­de­wijk Schelf­hout was een Ne­der­land­se avant-gar­dist van het eer­ste uur, maar qua be­kend­heid staat hij nog al­tijd on­te­recht in de scha­duw van zijn groot­va­der. Naast wer­ken van Lo­de­wijk Schelf­hout, toont de ten­toon­stel­ling ook wer­ken van vrien­den en be­ken­den van Schelf­hout, waar­on­der Pe­ter Al­ma, Hen­ri Le Fau­con­nier, Leo Gestel en Jan Sluij­ters. Het hier ge­toon­de schil­de­rij ‘Les Angles’ da­teert uit 1912.

T/m 16 mei 2018

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.