“Men vond het hy­po­criet dat ze zich iden­ti­fi­ceer­de met de ar­men, maar zelf du­re de­sig­ner­kle­ding en sie­ra­den droeg.”

Alles over Geschiedenis - - Helden & schurken -

zich kon iden­ti­fi­ce­ren met de la­ge­re klas­sen.

Haar vu­ri­ge toe­spra­ken over de strijd voor so­ci­a­le recht­vaar­dig­heid toon­den aan hoe­veel ze om hen gaf. Haar enor­me po­pu­la­ri­teit on­der de ar­men maak­te haar een in­vloed­rij­ke fi­guur. Als on­of­fi­ci­ë­le staats­se­cre­ta­ris voor ar­beid, wil­de ze ho­ge­re lo­nen, be­te­re ar­beids­om­stan­dig­he­den en bracht ze gro­te­re so­ci­a­le wel­vaart. Dit mond­de al­le­maal uit in een nieu­we Ar­gen­tijn­se grond­wet in 1949. Daar­in werd so­ci­a­le ge­rech­tig­heid cen­traal in de po­li­tie­ke en eco­no­mi­sche ac­ti­vi­tei­ten van het land. Ar­bei­ders, hun ge­zin­nen en ou­de­ren kre­gen meer rech­ten.

Maar daar­mee had Eva niet ge­noeg ge­daan. Ze richt­te de Ma­ria Eva Duar­te de Perón Wel­fa­re Foun­da­ti­on op, die geld, me­di­cij­nen en voed­sel aan hulp­be­hoe­ven­den uit­deel­den. De stich­ting was bo­ven­dien on­mis­baar in de cam­pag­ne voor het vrou­wen­stem­recht in Ar­gen­ti­nië. Dit ge­beur­de al­le­maal in één jaar tijd, wat een op­mer­ke­lij­ke pres­ta­tie mag he­ten. In dat­zelf­de jaar, 1947, vond ze ook nog de tijd om door Eu­ro­pa te toe­ren. Ze ont­moet­te de lei­ders van Ita­lië, Por­tu­gal, Frank­rijk, Zwit­ser­land en Mo­na­co en deed haar best om de po­li­tie­ke pun­ten van Perón te pro­mo­ten.

Maar hoe­wel ve­len haar ver­eer­den als vrij­ge­vig en ge­pas­si­o­neerd idool, za­gen an­de­ren een min­der en­gel­ach­ti­ge kant van Eva Perón. Haar te­gen­stan­ders stel­den dat ze he­le­maal niet be­gaan was met de ar­bei­ders, maar hen ge­woon ge­bruik­te om macht en in­vloed te ver­ga­ren.

De­ze be­schul­di­gin­gen zet­te de first la­dy zelf eni­ge kracht bij door haar luxe le­vens­stijl. Men vond het hy­po­criet dat ze zich iden­ti­fi­ceer­de met de ar­men, maar zelf du­re de­sig­ner­kle­ding en sie­ra­den droeg.

De con­ser­va­tie­ve frac­tie van de par­tij van Perón had bo­ven­dien eni­ge moei­te met een po­li­tiek ac­tie­ve vrouw aan de top. Er moet wel ge­zegd dat het niet al­leen om haar ge­slacht ging: de po­li­ti­ci had­den ook moei­te met het feit dat een niet-ge­ko­zen per­soon zo­veel macht had. De fo­cus op so­ci­a­le recht­vaar­dig­heid was voor de con­ser­va­tie­ve land­ei­ge­na­ren bo­ven­dien niet

Een paar da­gen na zijn vrij­la­ting trouw­den ko­lo­nel Ju­an Perón en Eva in een klei­ne ce­re­mo­nie voor de wet. Met 26 jaar was Eva half zo oud als Perón en ze ken­den el­kaar nog maar een jaar. Toch zet­te Eva zich vol vuur in voor zijn po­li­tie­ke cam­pag­ne....

Eva en Ju­an Perón ga­ven lei­ding aan de groot­ste po­li­tie­ke en so­ci­a­le re­vo­lu­tie van de Ar­gen­tijn­se ge­schie­de­nis.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.