“Voor de zeer on­af­han­ke­lij­ke Na­ba­tee­ërs was de af­ge­le­gen lig­ging van Petra zeer aan­trek­ke­lijk.”

Alles over Geschiedenis - - Helden & schurken -

aan­val­len wer­den af­ge­kocht met ge­schen­ken voor de ‘ver­o­ve­raar’. Ze had­den de plaats zelfs zo goed ge­ko­zen dat de stad na de on­der­gang van de Na­ba­tee­ërs ver­ge­ten raak­te. Al­leen plaat­se­lij­ke stam­men wa­ren zich be­wust van haar be­staan. De kruis­vaar­ders ken­den de plek la­ter ook en bouw­den zelfs twee kas­te­len op on­ge­veer de­zelf­de plaats. Pas toen de Zwit­ser­se ont­dek­ker Jo­hann Lud­wig Bur­ck­hardt in 1812 door het ge­bied trok met een plaat­se­lij­ke gids, kwam Petra weer in de be­lang­stel­ling van de wes­ter­se we­reld te staan.

Bur­ck­hardt was zwaar on­der de in­druk van de to­ren­ho­ge, in de rots uit­ge­hou­wen mo­nu­men­ten toen hij Petra be­trad. Het­zelf­de ge­voel over­wel­digt el­ke mo­der­ne be­zoe­ker.

Via de Siq, een smal ra­vijn tus­sen dra­ma­ti­sche rots­wan­den van wel 180 me­ter hoog, word je naar een groot ge­bied van wa­di’s (val­lei­en) en ru­we ber­gen ge­leid. Het bij­na veer­tig me­ter ho­ge Al-Kha­z­neh (de schat­ka­mer) to­rent uit bo­ven de hoofd­in­gang van­uit de Siq. Via een aan­tal trap­pen be­klim je de zij­kant van de Je­bel ed-Deir tot­dat je de ko­los­sa­le ge­vel van het zo­ge­naam­de Kloos­ter (ed-Deir) ziet. Dit zijn de twee be­kend­ste ge­bou­wen van Petra, maar tus­sen hen in ligt de bre­de hoofd­val­lei, met de fa­ça­des van al­ler­lei tom­bes een zui­len­weg vol tem­pel­ru­ï­nes. Dít was ooit het ech­te cen­trum van Petra.

De steen­hou­wers hak­ten de gi­gan­ti­sche fa­ça­des uit de flank van de berg zon­der spe­ci­a­le ge­reed­schap­pen. Door­dat er een aan­tal on­af­ge­bouw­de pro­jec­ten te vin­den zijn, kon­den ar­che­o­lo­gen zich ge­luk­kig een goe­de in­druk vor­men van hun me­tho­des. Zo is het be­kend dat de Na­ba­tee­ërs bij het hoog­ste punt van een ge­vel be­gon­nen zich een weg naar de grond werk­ten. Om bo­ven­aan te ko­men ge­bruik­ten de steen­hou­wers ver­moe­de­lijk hou­ten stei­gers of tou­wen. Met niet meer dan pik­hou­we­len en bei­tels werd de on­der­grond eerst ge­lijk ge­maakt, zo­dat een glad op­per­vlak over­bleef. Daar­na werd het ont­werp van

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.